Faq's

Klik op de categorie om de inhoud te lezen.

Afwezigheden - Leerplicht

18-09-2020

Heeft afwezigheid op school een invloed op het groeipakket?

 

Om recht te hebben op de kleutertoeslag of de schooltoeslag moet een leerling voldoende aanwezig zijn op school. Wat als een leerling afwezig is omwille van COVID19?

 • Maart-juni 2020 De dagen waarop een leerling afwezig was op school door de algemene COVID-19-maatregelen, tellen mee als "aanwezig". 
 • Niet leerplichtige kleuters: Vanaf september worden afwezigheden met code A terug in rekening gebracht. Enkel halve dagen zonder code (aanwezig) en halve dagen met code X (school of klas is niet opengesteld) en N (aanwezig in de opvang) tellen mee voor het bereiken van de halve dagen aanwezigheid voor het groeipakket (selectieve participatietoeslag) en de toelatingsvoorwaarde tot het lager onderwijs.

 • Een leerplichtige kleuter / leerling uit de lagere school / leerling uit secundair onderwijs die onvoldoende aanwezig is door ziekte, maar een geldig ziektebriefje kan voorleggen, wordt beschouwd als voldoende aanwezig. 
 • Een leerling die afwezig omwille van een risicopatiënt thuis en een attest van een arts kan voorleggen, heeft ook een geldige reden voor afwezigheid. 
Kortom, als ouders de COVID19 maatregelen volgen, moeten ze zich niet ongerust maken over de toeslagen bij het Groeipakket. 
Raadpleeg de website van Agentschap Opgroeien (https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus) 

15-09-2020

Als leerlingen niet op school zijn omwille van COVID19: hoe wordt dat geregistreerd?

 

In deze omzendbrief  kan je de richtlijnen voor scholen ivm registratie van leerlingen die niet op school zijn, terugvinden. Er zijn tijdelijk een aantal nieuwe codes voorzien. 

 • Code A: de gewone afwezigheidscode voor wie verwacht wordt op school, maar er niet is. Niet leerplichtige kleutertjes die individueel in quarantaine moeten blijven, krijgen ook code A.
 • Code X: niet aanwezig op school, maar wordt ook niet verwacht. Geldt bij quarantaine op groepsniveau (vb de hele klas) of sluiting van de school. 
 • Code N: verblijft in de opvang op school
 • Code P: afwezigheid om persoonlijke reden, toegestaan door de directie. Specifiek voor corona: voor aanvaarde afwezigheid wegens quarantaine van een individuele kleuter die deeltijds leerplichtig is (290 halve dagen). 
 • code R: afwezigheid van rechtswege. Specifiek voor de corona-epidemie. R-code bij afwezigheden omwille van quarantaine van een individuele leerling die  voltijds leerplicht heeft (kinderen ouder dan 6 in de kleuterklas, leerlingen uit de lagere school, leerlingen uit de secundaire school). 
 • code B: deze code wordt over het algemeen gebruikt voor ongewettigde afwezigheden, maar kan ook gebruikt worden bij weigeringvan een leerling om deel te nemen aan afstandsonderwijs zonder gegronde reden (inschatting school)

 Als leerlingen ongewettigd afwezig zijn, gaan we onze gewone werkwijze volgen. Krijg je een vraag van ouders die ongerust zijn en hun kind liefst thuishouden, terwijl het wel naar school zou mogen? We citeren uit ons inhoudelijk draaiboek: probeer dan om met deze ouders in gesprek te gaan 

 


11-09-2020
Hebben leerlingen recht op afstandsonderwijs/SIO/TOAH als ze niet op school zijn?
 
Leerlingen die normaliter voltijds naar school zouden gaan, hebben bij afwezigheid recht op op synchroon internetonderwijs (SIO) en tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) in volgende gevallen:
 • leerlingen die een medisch attest kunnen voorleggen van hun behandelende arts waarop staat dat de leerling zelf een risicopatiënt is, kunnen SIO of TOAH aanvragen. 
 • leerlingen die zelf géén risicopatiënt zijn maar wel wonen bij een risicopatiënt, hebben in bepaalde gevallen ook recht op SIO en TOAH. Namelijk als de behandelende arts-specialst van het gezinslid dat risicopatiënt is, oordeelt dat het voor zijn patiënt te gevaarlijk is als de leerling naar school zou gaan. De arts moet een attest uitschrijven. Dan volgt er een uitzonderinsprocedure om SIO en TOAH aan te vragen (die worden dus niet automatisch toegekend). 
 
Leerlingen die voltijds naar school zouden moeten, zelf géén risicopatiënt zijn en toch thuisblijven, hebben geen recht op afstandsonderwijs. 
 
Leerlingen secundair onderwijs die niet naar school kunnen omwille van pandemieniveau (oranje of rood) hebben uiteraard recht op afstandsonderwijs, georganiseerd door de school. 
 
 

11-09-2020

Wat is de procedure om SIO of TOAH aan te vragen voor leerlingen die niet naar school kunnen?

 

Leerlingen die een attest hebben dat ze risicopatiënt zijn: 

Uitzonderingsprocedure voor leerlingen die samen wonen met een risicopatiënt:  

 • Er is een medisch attest van de behandelende arts-specialist. 
 • Ouders kunnen aan de school de vraag stellen om SIO en TOAH te organiseren omwille van een risicopatiënt in de directe omgeving.
 • Alle betrokken partijen gaan in overleg: dit zijn minimaal de ouders, de leerling(en), de school, het CLB en de behandelende arts-specialist.
 • Als uit het overleg blijkt dat de school op een veilige manier onderwijs kan organiseren, wordt er geen aanvraag gedaan. SIO en TOAH kunnen enkel als ze de enige piste blijken. 
 • meer uitleg vind je bij het Departement Onderwijs bij informatie voor scholen: klik

10-09-2020

Wat kan ik als CLB-medewerker doen als een leerling niet naar school wilt komen of als ouders dat niet willen?

 

COVID-19 maakt mensen bang. En terecht. Zeker als je tot een risicogroep behoort of als je regelmatig in contact komt met mensen die je dierbaar zijn en die een verhoogd risico lopen als ze besmet zouden raken.

Het kan dus zijn dat ouders of jongeren aangeven dat ze niet willen of niet durven naar school komen. Soms hebben ze hier zelfs een ziekenbriefje of een attest van een arts voor (R-code). Scholen zijn terug open omdat het recht op onderwijs en het recht om leeftijdsgenoten te zien, fundamentele rechten zijn van elk kind. Men wil er ook over waken om (vooral de meest kwetsbare groepen) niet de kansen van de leertijd af te nemen.

Als een leerling niet naar school durft te komen of als ouders dat niet willen, dan is de eerste reflex vragen wat daar de reden voor is. Als gezondheid en het risico om ziek te worden de hoofdreden is, dan kunnen wij als CLB deze vraag opnemen. Waarom is men bang? Wat kan geruststellen? Als er risico’s zijn, zijn die dan onoverkomelijk of kunnen we meer bescherming inbouwen? … In onderling overleg tussen ouders, leerling, behandelende arts en school kan er misschien toch een oplossing gevonden worden. Als ondersteuning voor deze gesprekken kan je gebruikmaken van de lijst van risicogroepen voor kinderen die een verhoogd risico lopen bij een besmetting met COVID-19 (zie 'linken'). Niemand kan een leerling verplichten om naar school te gaan (dat zegt minister Weyts ook), maar we kunnen wel kijken hoe we hierbij kunnen helpen als het over ‘gezondheid’ gaat. Samen met de school kunnen we ook kijken hoe het onderwijsaanbod wel voldoende gegarandeerd kan worden. In dialoog gaan met elkaar is hierbij belangrijk.


Blended chatten

02-04-2020

Waar vind je de handleiding, de test en de link om de logingegevens aan te vragen om toegang te krijgen tot blended chatten?

 

Ga hiervoor naar deze website https://chat.clbchat.be/blendedchat/new/handleiding.php


02-04-2020

Hoe kan je als CLB-medewerker toegang krijgen tot blended chatten?

 
 1. Raadpleeg de handleiding blended chatten. Dit kan op 2 manieren:
  1. door het lezen van de pdf-handleiding.
  2. door het bekijken van de ingesproken presentatie (ca. 17 minuten) waarin blended chatten wordt toegelicht.
 2. Doe de online test (die hebben we toegevoegd met het oog op kwaliteitszorg)
 3. Vraag je persoonlijke logingegevens aan.
 4. Zo snel mogelijk wordt je link bevestigd door het coördinatieteam. Er wordt manueel gecheckt of jouw mailadres effectief een CLB-mailadres is, waarna je een mail ontvangt met je logingegevens.

Centrumbeleid

09-06-2020

De werkgeversafvaardiging in het LOC zou willen vergaderen volgens een schriftelijke procedure.

Is dat mogelijk? Zijn er andere mogelijkheden zonder fysieke aanwezigheid?

 

Het huishoudelijk reglement van het LOC regelt de praktische zaken van de vergaderingen zoals:

 • het aantal bijeenkomsten
 • de wijze en de termijn van bijeenroeping;
 • de wijze van besluitvorming en de stemming;

Het regelt m.a.w. het reilen en zeilen van het LOC in normale situaties (waarin fysiek wordt samengekomen).

Vandaag hebben we echter te maken met uitzonderlijke omstandigheden (waarin fysieke samenkomsten moeten worden vermeden) die niet voorzien zijn in het huishoudelijk reglement en waarvoor geen specifieke coronamaatregelen in het leven werden geroepen.

Toch moeten de overlegorganen blijven functioneren. 

Hoe? 

De eerste vraag die men zich moet stellen is:

o Is fysieke aanwezigheid noodzakelijk voor het overleg?

▪ Indien nee, tracht het overleg via een andere manier te organiseren.               

 • Is de schriftelijke procedure een waardig alternatief voor de fysieke bijeenkomst?

Niet altijd. Een schriftelijke procedure heeft als nadeel dat er geen onderhandelingen mogelijk zijn. Voor opdrachten die kaderen binnen de onderhandelingsbevoegdheid is de schriftelijke procedure geen optie. Anders is het wanneer het puur en alleen gaat om het informatierecht. In dat geval zou een schriftelijke procedure wel een goed alternatief voor een fysieke bijeenkomst kunnen zijn. 

 • Is de digitale procedure een waardig alternatief voor de fysieke bijeenkomst?

Ja, tegenwoordig is digitaal het “nieuwe normaal”.

Het LOC kan online vergaderen via videobellen. Allerhande tools zijn beschikbaar en toegankelijk zoals Microsoft Teams, Zoom, Skype,…

Dergelijke online vergadering dient op dezelfde manier benaderd te worden als een normale fysieke vergadering (uitnodiging, agenda, voorzitter die vergadering leidt, wijze van besluitvorming en stemming, verslaggeving…).

Het voordeel van een online vergadering is dat er effectief onderhandeld kan worden (cfr. onderhandelingsbevoegdheid van het LOC). 

Opmerking: Met vergaderingen van het LOC kan veel soepeler/flexibeler worden omgegaan dan bijvoorbeeld met vergaderingen van het bestuursorgaan of de algemene vergadering. Om deze laatste vergaderingen te kunnen laten doorgaan werden er specifieke corona-maatregelen getroffen. Deze maatregelen waren nodig omdat deze vergaderingen statutair geregeld zijn en aan wettelijke deadlines verbonden zijn (zoals neerleggen jaarrekening…). Dat is niet het geval voor de vergaderingen van het LOC. Vandaar dus dat daar in de praktijk soepeler mee kan worden omgesprongen. 

▪ Indien ja:  dan is de tweede vraag die men zich moet stellen:

o Is het mogelijk de afstand van 1,5 meter te voorzien (social distance)? 

▪ Indien ja, dan zijn er geen persoonlijke beschermingsmiddelen aan de orde en kan het overleg doorgaan. 

▪ Indien nee, dan is de volgende vraag die men zich moet stellen:

o zijn er eventueel alternatieven mogelijk om de afstand wél te garanderen?

 ▪ Indien ja, werk de alternatieven uit en voer het overleg op de alternatieve manier uit (vb. overleg in openlucht, overleg in zeer beperkte kring…). 

▪ Indien nee, dan kan de opdracht enkel doorgaan mits persoonlijke beschermingsmiddelen (vb. mondmasker). 


08-05-2020

Kan ik het Coronavirus vermelden in de jaarrekening en in het jaarverslag?

 

Voor besturen die hun jaarrekening afsluiten op 31 december 2019 is het coronavirus te beschouwen als een belangrijke gebeurtenis na balansdatum waarvan de invloed nog niet gekend is. Het is aangewezen om het coronavirus te vermelden in de toelichting bij de jaarrekening van boekjaar 2019. Hiervoor kan volgende tekst worden gebruikt: “De uitbraak van het coronavirus begin 2020 en de maatregelen die het bestuur heeft moeten nemen om de verdere verspreiding van het virus te vermijden, kunnen een impact hebben op onze financiële prestaties in 2020 en de waardering van bepaalde activa en passiva. Op basis van de huidige stand van zaken, heeft het bestuursorgaan op dit moment geen kennis van enige financiële impact op de jaarrekening over boekjaar 2019.” Deze tekst kan ook hernomen worden in het jaarverslag.


30-04-2020

Wat met deadlines voor meldingen AgODi?

 

Soms moeten er meldingen gedaan worden aan AgODi: informatie inzake fusies, melding samenwerking scholen, tegemoetkoming in de kosten voor de bedrijfsrevisor ...
Indien het niet lukt om op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden te geraken, meldt AgODi dat deze documenten ook zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk kunnen doorgestuurd worden. Deze documenten kunnen dan later in het CLB ter beschikking gesteld worden of aan AgODi bezorgd worden. Zo lopen de processen geen vertraging op.


30-04-2020

Kan de algemene vergadering worden uitgesteld? 

 

Het volmachtenbesluit (nieuw KB van 9 april 2020) biedt iedere vennootschap tijdelijk een bijkomende flexibiliteit bij de organisatie van hun algemene vergaderingen.

Dit zijn de opties:

Optie 1: Uitstellen uiterlijk tot tien weken na de uiterste vergaderdatum (zijnde 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar).

Wettelijk gezien moet de algemene vergadering plaatsvinden binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. Deze wettelijke termijn van 6 maanden is verlengd met 10 weken (cfr. nieuw KB).

Indien het einde van het boekjaar is vastgelegd op 31/12, dan is de wettelijke deadline 30 juni 2020. Met een verlenging van 10 weken wordt de deadline 8 september 2020. 

Opgelet! Het uitstel niet toegelaten is in geval van toepassing van de alarmbelprocedure bij negatief of dreigend negatief nettoactief, of ingeval van bijeenroeping op verzoek van 10% van de aandeelhouders of van de commissaris. 

Optie 2: Niet uitstellen en de algemene vergadering laten doorgaan mits respecteren van de coronamaatregelen, hetgeen neerkomt op stemmen op afstand en/of volmacht verlenen.

Over de stemming op afstand:

De stemming op afstand gebeurt via een door de entiteit (= VZW)  ter beschikking gesteld voorgedrukt stemformulier. Het formulier om te stemmen op afstand moet minstens volgende vermeldingen te bevatten:

  1° de naam van  het lid en zijn woonplaats of zetel;

  2° het aantal stemmen dat het lid tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

  3° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

  4° de termijn waarbinnen de vzw het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

  5° de handtekening van het lid, handgeschreven.

 De formulieren voor een stemming op afstand worden aan de entiteit bezorgd op het aangegeven adres, desnoods alleen elektronisch. Een gescande of gefotografeerde versie volstaat.

 De werkwijze impliceert dus dat leden stemmen vóór de vergadering effectief plaatsvindt.

Over de volmachten voor de algemene vergadering:

Er kan gewerkt worden met een systeem waarbij elk lid zijn eigen volmachthouder kan kiezen.

Het bestuursorgaan kan echter opleggen dat volmachten aan één welbepaalde persoon moeten worden gegeven, op voorwaarde dat de volmachten specifieke steminstructies bevatten voor alle voorstellen van besluit. Dit laat toe de vergadering te houden met één enkele volmachthouder.

De volmachten worden ook aan de entiteit bezorgd op het aangegeven adres, desnoods alleen elektronisch. Een gescande of gefotografeerde versie volstaat.

Het bestuur kan bijvoorbeeld opleggen dat deze documenten de vereniging moeten bereiken uiterlijk vier dagen voor de vergadering.

Over het recht op vragen stellen: 

Het bestuursorgaan kan opleggen dat vragen schriftelijk en op voorhand moeten worden gesteld. Deze vragen kunnen dan: 

 • Ofwel schriftelijk worden beantwoord ten laatste op de dag van de algemene vergadering maar vóór de stemming
 • Ofwel mondeling indien de algemene vergadering uitgezonden wordt via een telefonische- of videoconferentie. 

Over de vergadering zelf: 

De algemene vergadering kan in zeer beperkte kring worden georganiseerd (met respect voor de regels inzake social distancing) of vanop afstand via een telefonische of videoconferentie (zonder actieve deelname van de leden) onder leiding van één of enkele bestuurder(s)/volmachthouder(s). 

Volmachthouders kunnen geldig vanop afstand deelnemen bv. via telefonische of video-conferentie. Ook de bestuurders en/of commissaris kunnen geldig op afstand aan de vergadering deelnemen en op die wijze hun taken met betrekking tot de algemene vergadering vervullen. 

Optie 3: Niet uitstellen en de algemene vergadering elektronisch laten doorgaan. Kunnen dit niet:

 • Vzw’s waarvan de statuten elektronisch vergaderen verbieden,
 • vzw’s met een te groot ledenaantal,
 • of vzw’s die nu eenmaal niet over de mogelijkheden beschikken om elektronisch te vergaderen of waarvan de leden het niet willen.

Voorgaande opties zijn alternatieven die aangeboden worden door het nieuwe KB. Het is echter ook nog altijd mogelijk om volgens de “normale” regels te vergaderen wanneer daarbij alle veiligheidsmaatregelen kunnen worden nageleefd.


30-04-2020

Wat met de vergaderingen van het bestuursorgaan (nieuwe benaming van de raad van bestuur)?

 

Het nieuwe K.B. van 9 april 2020 maakt het mogelijk dat het bestuursorgaan onder alle omstandigheden “unaniem” schriftelijk kan besluiten, zelfs indien dit niet is voorzien in de statuten.
De vergadering van het bestuursorgaan kan, zelfs indien dit niet is voorzien in de statuten, worden gehouden door middel van telecommunicatiemiddel, telefonisch of via videoconferentie.


30-04-2020

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen op de overheidsopdrachten?

 

De snelle verspreiding van het coronavirus en de overheidsmaatregelen om deze verspreiding in te perken, hebben ook een impact op overheidsopdrachten, zowel op de plaatsing van nieuwe en al opgestarte overheidsopdrachten als op de uitvoering van lopende opdrachten. De Vlaamse Regering verspreidde daarom een omzendbrief die duiding geeft bij de gevolgen van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten.
Deze omzendbrief bevat:

 • aanbevelingen voor aanbestedende overheden. Zo worden behandeld: 
  • de vraag hoe om te gaan met opdrachten in voorbereiding;
  • eventuele verlenging van termijnen voor indienen van offertes;
  • eventueel uitstel van de uitvoering van de opdracht;
 • maatregelen ter ondersteuning van de opdrachtnemers die erop gericht zijn liquiditeitsproblemen te vermijden of te beperken. Er wordt bv. ingegaan op de mogelijkheid om:
  • over te gaan tot een wijziging van de betalingsvoorwaarden, zodat bv. niet pas kan worden gefactureerd als de opdracht volledig is uitgevoerd, maar dat een deel dat is uitgevoerd en aanvaard al kan worden gefactureerd (zgn. 'betalingen in mindering');
  • over te gaan tot uitbetaling van voorschotten;
 • aandachtspunten bij opdrachten in uitvoering, waarbij de mogelijkheden worden uiteengezet in geval de opdrachtnemer meldt:
  • dat de uitvoering tijdelijk niet mogelijk is;
  • dat de uitvoering hinder ondervindt, maar wel wordt voortgezet.

Als een van deze hogervermelde hypothesen zich voordoet, ga dan zeker eens lezen wat de omzendbrief hierover zegt. Naast de omzendbrief vind je op de website van de Vlaamse Overheid ook een aantal FAQ’s in verband met overheidsopdrachten en corona. Opgelet: gezien de situatie zich dag na dag verder ontwikkelt, wordt die pagina regelmatig aangepast! 
Met vragen i.v.m. overheidsopdrachten en deze omzendbrief kan je ook steeds terecht bij elke.michiels@vrijclbnetwerk.be.


30-04-2020

Vinden er nog doorlichtingen plaats?

 

Alle resterende doorlichtingen van het derde trimester worden geannuleerd. Geen enkel CLB, school, academie of doorlichtingseenheid zal dit schooljaar nog doorlichting krijgen.
In plaats daarvan zal de inspectie ondersteuning bieden aan alle instellingen én het onderwijsbeleid. Hoe de inspectie dit zal doen, zal later duidelijker worden.  Voro meer informatie kan je terecht op de website van de onderwijsinspectie.


30-04-2020

Wordt de termijn voor de neerlegging van de jaarrekening ook verlengd indien de algemene vergadering wordt uitgesteld?

 

Ja.
Het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 voorziet dat de algemene vergadering 10 weken mag worden uitgesteld na de uiterste wettelijke datum. In de vorige FAQ wordt daar dieper op in gegaan.
De verplichting de jaarrekening binnen 7  maanden na afsluiting van het boekjaar samen met een aantal andere stukken bij de NBB neer te leggen, krijgt hetzelfde uitstel toegestaan.
Dit betekent dus dat indien een vennootschap haar boekjaar op 31 december 2019 heeft afgesloten, de (normale) uiterste wettelijke datum voor de algemene vergadering 30 juni 2020 betreft. De jaarvergadering dient dan aldus ten laatste op 8 september 2020 dient te worden gehouden. De goedgekeurde jaarrekening dient dan uiterlijk op 8 oktober 2020 te worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Dergelijk uitstel is niet toegelaten in geval van toepassing van de alarmbelprocedure bij negatief of dreigend negatief nettoactief, of ingeval van bijeenroeping op verzoek van 10% van de aandeelhouders of van de commissaris.


Contact tracing

23-09-2020

Doen CLB's de contact tracing in het Deeltijds Kunst Onderwijs?

 

Neen, de contact tracing in DKO gebeurt door de call centers. 


22-09-2020

Moet ik de mSPOC contacteren als ik meerdere leerlingen van een klas in quarantaine moet zetten wegens een hoogrisicocontact met een besmette leerling?

 

Nee, dat moet niet.

Het is van belang het verschil te bewaren tussen een klas- of schoolsluiting (bevoegdheid mSPOC) en het bepalen van hoog- en laagrisicocontacten (taak van contact tracer, i.c. CLB-arts).

Stel: er is een leerling positief en de rest van de klas moet als hoogrisicocontact worden gerekend en moet in quarantaine. Dan is dat een beslissing en inschatting van de CLB-arts. De facto sluit de klas, maar dat is dan het gevolg van de individuele maatregelen die voor iedere leerling afzonderlijk gelden. De mSPOC is hier op geen enkel moment bij betrokken en moet hier ook niet bij betrokken worden.

Enkel bij een (mogelijke) clusterbesmetting moet de mSPOC ingeroepen worden. Hij of zij kan dan besluiten dat het aangewezen is een (deel) van een klas te sluiten, zonder (of vooraleer) individueel van elke leerling te gaan bepalen of er hoog-, laag- of geen risicocontact was. Het resultaat is hetzelfde als in het voorbeeld hierboven (= de klas zit noodgedwongen thuis), maar niet omdat iedereen een hoogrisicocontact had. In dit geval kan het ook zijn dat er leerlingen thuis gehouden worden, ook al hadden ze geen hoog- of laagrisicocontact. We spreken in dit geval eerder van een sluiting dan van een quarantaine. (Jammer genoeg haalt de overheid die twee termen door elkaar in hun richtlijnen.) 

Het is dus niet nodig om bij meerdere quarantaines van leerlingen t.a.v. een risicocontact dit te signaleren aan de mSPOC. Dit wordt enkel gevraagd als er sprake is van meerdere positieve tests in een school die mogelijk aan elkaar gelinkt zijn.


22-09-2020

Wie doet het contactonderzoek bij voor- en naschoolse en buitenschoolse opvang? Is dit een taak van CLB?

 

Als de opvang gebeurt op de school, door de school en enkel voor de schoolkinderen, dan kan/moet het CLB dit doen. (Zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen, FAQ 'Wat met voor- en naschoolse opvang?': Voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de school, volgt de veiligheidsvoorschriften uit de pandemiescenario's en draaiboeken.) Dat geeft ons ook de mogelijkheid het ruimere plaatje op de school te leggen en de contacten binnen de lestijden in kaart te brengen.

Wordt de opvang ingericht door een externe dienst, dan gebeurt de contact tracing via Opgroeien (Draaiboek opvang van schoolkinderen tijdens de corona-epidemie, p. 45: De verantwoordelijke van de kinderopvang neemt contact op met de arts van Opgroeien (02 533 13 45).)


21-09-2020

Wat doe ik als ik een clusterbesmetting vaststel in een school?

 

Bij een clusterbesmetting (twee duidelijk gelinkte gevallen in een school) moet de CLB-arts de medische expert van de zorgraad (mSPOC) contacteren. Aangezien de mSPOC een breder zicht heeft op de lokale pandemiesituatie, is het hij of zij die het best kan inschatten of er een noodzaak is aan een (gedeeltelijke) sluiting van de school. We willen benadrukken dat de mSPOC dus niet hoort gecontacteerd te worden bij een enkele besmetting binnen een klas of bij meerdere gevallen die niet aan elkaar te linken zijn. In dat geval volgt het CLB het verdere verloop op.


21-09-2020

Mag ik als CLB-arts mijn beroepsgeheim doorbreken om een clusterbesmetting te melden aan de mSPOC (medisch expert van de zorgraad)?

 

Ja dat kan, in het kader van de opvolging van profylactische maatregelen. In de regelgeving van toepassing op het CLB is de opdracht van profylaxe, en de noodzaak tot het uitwisselen van informatie aan bepaalde actoren, opgenomen. Concreet kunnen, in functie van de opvolging van de besmettelijke ziekte, bepaalde gegevens bezorgd worden aan de bevoegde artsen van het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

In het kader van de coronapandemie werd beslist om enkele opdrachten van het team infectieziektebestrijding van AZG te delegeren naar de m-SPOC (medisch expert van de zorgraad). De CLB-arts kan zodoende de informatie die het normaal gezien aan de artsen van het team Infectieziektebestrijding zou bezorgen, nu ook aan de m-SPOC bezorgen. De CLB-arts kan zodoende informatie over bv. een clusterbesmetting of informatie over een hoogrisicocontactleerling waarbij het ondersteuning nodig heeft van de m-SPOC, bezorgen aan de m-SPOC. De rol van de m-SPOC wordt in de toekomst nog verder geduid. 


21-09-2020

Bij wie kan ik op Vrij CLB Netwerk terecht met mijn vragen over contact tracing?

 

We hebben een intern aanspreekpunt contact tracing voorzien bij Vrij CLB Netwerk Schaarbeek voor arts-coördinatoren, directeurs of coronaverantwoordelijken van een centrum. Dit aanspreekpunt is er specifiek om te ondersteunen bij vragen rond contact tracing waarvoor je niet meteen het antwoord terugvindt op de website van VWVJ of onder deze FAQ’s. 

De arts-coördinator, directeur of coronaverantwoordelijke van een centrum kan bij vragen over de contact tracing terecht bij:

De mailbox contact.tracing@vrijclbnetwerk.be zal nauw worden opgevolgd en vragen worden snel beantwoord. We willen dan ook vragen het telefoonnummer te reserveren voor de echt hoogdringende gevallen.


21-09-2020

Wanneer neem ik als CLB-arts de beslissing een klas of school te sluiten?

 

Dat is niet de bevoegdheid van een CLB-arts.

De richtlijnen bij clusterbesmetting die door de overheid zijn opgesteld zijn duidelijk: 'De beslissing om over te gaan tot de sluiting van een gedeelte van een klas of een volledige klas wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken zorgraad na overleg met de CLB-arts/arbeidsarts.' Ook voor een gedeeltelijke sluiting van een school (meerdere klassen) is het de mSPOC die beslist. Voor de volledige sluiting van een school beslist de burgemeester.

Ook op de FAQ-pagina van de overheid (FAQ 'Wat is de procedure voor een (gedeeltelijke) sluiting van een school n.a.v. clusterbesmettingen?') staat dit duidelijk verwoord: 'De beslissing om over te gaan tot de sluiting van een gedeelte van een klas of een volledige klas wordt altijd genomen door de medische expert van de betrokken zorgraad na overleg met de CLB-arts of de arbeidsarts.' De procedures voor gedeeltelijke en volledige sluiting van scholen is ook analoog aan de richtlijnen die vorige week door de overheid verspreid werden.


CPBW-draaiboek

25-11-2020

Wat met personeelsleden die terugkeren uit rode zone?

 

Reizen naar oranje en rode zones zijn niet verboden. 

Er is geen test nodig voor asymptomatische personeelsleden die terugkomen uit groene of oranje zones.  

Voor personeelsleden die terugkeren uit een rode zone (na een verblijf van langer dan 48u), gebeurt een risico-inschatting aan de hand van:

 • het Passenger Location Form (PLF) (na het invullen van het PLF krijgt het personeelslid via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs dat het PLF ingevuld werd). 
 • en een zelfevaluatiedocument. 

Als daaruit blijkt dat er een risico op besmetting is, krijgt men per sms bericht waarin er gevraagd wordt om in quarantaine te gaan en om zich te laten testen. Er wordt dan ook een “corona test prescription code” (dat is een combinatie van 16 cijfers en letters) gestuurd, die toegang geeft tot een COVID-test, zonder tussenkomst van de huisarts.

Voor de richtlijnen inzake de teststrategie verwijzen we naar het document 'Maatregelen voor contacten van een persoon met COVID-19 van Sciensano'.

 


19-11-2020

Voorzien we, binnen alarmniveau 4, best FFP2 mondmaskers voor de medewerkers die de opdrachten uitvoeren binnen KP7? Of volstaan de chirurgische mondmaskers en zo ja, welk type? 

 

Chirurgische mondmaskers volstaan, ook binnen alarmniveau 4.

We raden wel het chirurgische mondmasker type IIR aan.

Dit vanuit een afweging tussen bescherming aan de ene kant en comfort aan de andere kant.

Ganser dagen werken met een FFP2 masker is een stuk minder aangenaam door de hogere ademweerstand (en natuurlijk ook de extra kost).

Het type IIR is in dat opzicht een goed compromis.

TIP: Zorg dat je de nodige conformiteitsattesten krijgt bij levering van de mondmaskers. 

 • Wie beslist om toch een aantal FFP2 maskers te bestellen, mag dat uiteraard maar dient rekening te houden met het feit dat deze vallen onder ademhalingsbescherming en aan strengere normen moeten voldoen.
 • Wie graag meer weet over de chirurgische mondmaskers, verwijzen we naar de documenten die hierover terug te vinden zijn op ons intranet, CPBW, AZ-woordenlijst, Corona-CPBW-draaiboek.
Opgelet!
De raamovereenkomst voor persoonlijk beschermingsmateriaal van Katholiek Onderwijs via vzw DOKO, waarvan sprake in de Vrij CLB Netwerk Nieuwsbrief van 13 oktober 2020, betreft mondmaskers Type I.  

 


27-10-2020

Kunnen we nog carpoolen?

 

Ons advies luidt dat je beter niet carpoolt, als dat niet nodig is. 

Als iedereen er geraakt op eigen krachten (met de eigen wagen, fiets of te voet of met het openbaar vervoer), dan verdient dat de voorkeur.

Is er geen andere oplossing dan carpoolen, dan dienen de volgende maatregelen te worden nageleefd:

 1. Zit zo ver mogelijk uit elkaar in de wagen.
 2. Beperk je tijd samen in de wagen.
 3. Draag een mondmasker. 
 4. Laat de ramen open tijdens de rit en verlucht de wagen goed na de rit.
 5. Kies bij voorkeur één vaste carpoolpartner.

Volg verder de algemene veiligheidsvoorschriften steeds tijdens het carpoolen:

 • Was je handen voor én na de autorit
 • Laat de ramen open tijdens de rit en verlucht de wagen goed na de rit
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Als je ziek bent, blijf je thuis.

Bron: https://www.carpool.be/nl/carpool/info/corona


27-10-2020

Wat is de beste manier om je handen te desinfecteren?

 

De beste manier om je handen te desinfecteren is met water en zeep.

Alcoholgel is een goed alternatief wanneer er geen toegang is tot water en zeep.

Lees hier enkele interessante tips voor het gebruik van alcoholgel. 

Hieronder vinden jullie een link naar een interessant artikel over handgels.

https://www.prebes.be/nieuws/2020/10/illegale-ontsmettingsmiddelen-alcoholgels-in-omloop

In het artikel is een link te vinden naar een lijst van handgels die door de FOD werden goedgekeurd.


20-10-2020

Kunnen we ons, gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 16 oktober, nog baseren op de bijlage van het CPBW draaiboek: 'Specifieke RA Fysieke Bijeenkomsten'?

 

Neen. Deze bijlage is niet meer up to date. Het volledige land bevindt zich - op basis van de COVID-19 barometer - op alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid). Er dient maximaal te worden ingezet op thuiswerk en vergaderingen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd.

De huidige bijlage van het draaiboek nemen we even offline tot we meer weten over de COVID-19 barometer. We willen de bijlage van het draaiboek daar namelijk aan aanpassen. Graag nog even geduld.


14-10-2020

Kunnen we tijdens de systematische contactmomenten gebruik maken van de kleedhokjes en wat zijn de bijhorende hygiënemaatregelen?

 

Ja, kleedhokjes kunnen tijdens de systematische contacten op een centrum gebruikt worden maar de kleurcode van het onderwijs en het onderwijsniveau spelen daarbij een rol. Bij het pandemieniveau oranje maken we een onderscheid naar gelang het onderwijsniveau: basisonderwijs of secundair onderwijs. Bij de pandemieniveaus geel en rood, maken we geen onderscheid naar gelang het onderwijsniveau. Zie het schema hieronder.

Geel

Oranje

Rood

Alle onderwijsniveaus

Basisonderwijs

Secundair Onderwijs

Alle onderwijsniveaus

Kleedhokjes reinigen na iedere klasgroep (= bubbel).

Vloeren dagelijks reinigen.

Kleedhokjes reinigen na iedere klasgroep (= bubbel).

Vloeren dagelijks reinigen.

Leerlingen ontsmetten hun handen voor ze de kleedhokjes gebruiken.

Kleedhokjes reinigen en ontsmetten na iedere klasgroep.

Vloeren reinigen na iedere klasgroep.

 

Leerlingen ontsmetten hun handen voor ze de kleedhokjes gebruiken.

Kleedhokjes reinigen en ontsmetten na iedere leerling.

Vloeren reinigen, en indien nodig ontsmetten, na iedere klasgroep.

 

Hiermee willen we natuurlijk geen pleidooi voeren voor het gebruik van kleedhokjes. Het gebruik van kleedhokjes durft tegenwoordig immers al weleens in vraag te worden gesteld (want in je ondergoed zitten wachten tot het jouw beurt is, is nu eenmaal niet zo'n aangename ervaring). Er zijn dus zeker ook waardige alternatieven zoals: de leerlingen zich laten uitkleden achter een paravent of een gordijn in het onderzoekslokaal zelf en zich meteen na het wegen en meten terug laten aankleden.


06-10-2020

Wat moet ontsmet worden als leerlingen voor de vaccinatie niet per klas komen maar op afspraak?

 

Als algemene afspraak geldt dat afhankelijk van de kleurcode binnen de school, na elke groep leerlingen (=bubbel) de tafels en stoelen in de wachtruimte, de deurklinken, de trapleuningen worden gereinigd en/of bijkomend worden ontsmet.

Als er echter op afspraak wordt gewerkt, moeten we uitgaan van het principe van gemende bubbels en raden we aan om, ongeacht de kleurcode van de school van leerling, alle aangeraakte materialen te ontsmetten na iedere leerling.

Vraag aan de leerlingen en zijn begeleider de handen te ontsmetten bij het binnenkomen van het gebouw.

Tracht sowieso te vermijden dat er veel materiaal aangeraakt wordt door de leerling en zijn begeleider: laat deuren zoveel mogelijk open staan, plaats enkel een stoel in de wachtruimte voor deze leerling,…


06-10-2020

Welke richtlijnen kunnen jullie, aanvullend op het CPBW draaiboek, meegeven inzake het reinigen en ontsmetten? Kunnen we ook vochtige doekjes gebruiken?

 

Reinigen

Nat reinigen doe je met een huishoudelijk schoonmaakmiddel. Er zijn verschillende huishoudelijke schoonmaakmiddelen, die voor verschillende doeleinden gebruikt worden, o.a.:

o Een allesreiniger, een middel dat eiwitten en vetten oplost, is voor de meest voorkomende vervuiling te gebruiken. Het coronavirus wordt geïnactiveerd door zeep;

o Een kalkoplosser voor kalkaanslag en urinesteen in toiletten;

o Een glasreiniger, voor het streeploos verwijderen van vingerafdrukken e.d.

Ontsmetten:

-          met alcohol 70°

-          een chlooroplossing  

-          Product met virucide eigenschappen: deze moeten voldoen aan de Europese Norm ( EN 14476) je kan dit terug vinden op de SDS fiche van het product.

Via deze link vind je een praktische gids inzake het reinigen en het ontsmetten van oppervlakten.

Wipes (vochtige doekjes)

Wipes (vochtige doekjes) kunnen ook gebruikt worden om een oppervlak te reinigen & te ontsmetten.

Indien het oppervlak is bevuild (bijvoorbeeld met lichaamsvochten, al dan niet vermengd met bloed), dan wordt steeds in 2 stappen gehandeld:

 1. reinigen met een eerste wipe 
 2. ontsmetten met een tweede wipe.

Er zijn verschillende soorten wipes op de markt. Ze verschillen in samenstelling (actief bestanddeel) en gebruiksvriendelijkheid. Wat de werkzaamheid betreft, is deze afhankelijk van het beoogde effect (reiniging of ontsmetting of beiden), de micro-organismen die getest worden en de noodzakelijke contacttijd (voor een virucide werking). Over het algemeen werd vastgesteld dat wipes op basis van quaternaire ammoniumverbindingen + polymerische biguanides een breder spectrum vertonen. Deze verdienen daarom de voorkeur. Hou ook rekening met een aanvaardbare noodzakelijke contacttijd (bijv. 1 minuut) bij de keuze van de wipes.

Voorbeelden van wipes die kunnen gebruikt worden zijn: Trionic, Clinell,…


06-10-2020

Welke handhygiëneproducten zijn effectief tegen COVID-19?

 

Het uitvoeren van handhygiëne door het routinematig wassen van uw handen met water en zeep of het gebruik van een handrub op basis van alcohol (ABHR) die specifiek werkzaam is tegen omhulde virussen is een van de beste manieren om de overdracht van nieuwe ziekteverwekkers te voorkomen, waarb ij het wassen van de handen met water en zeep de voorkeur geniet.

Producten die voldoen aan de eisen van EN14476 of efficiënt zijn in een beperkt spectrum tegen het vaccinia-virus volgens EN 14476 worden aanbevolen.


02-10-2020

Waar vind ik meer informatie over ventilatie en het gebruik van CO2-meters?

 

Hiervoor verwijzen we naar volgende websites, die boordevol informatie staan hieromtrent:

DOKO Hier vind je:

  • Een uitgebreid artikel: “Wat is het belang van een CO2-meter in de strijd tegen de v!rspreiding van het Coronavirus?”
  • Een selectie CO2-meters. Je leest er ook er geen raamovereenkomst voor CO2 meters zal volgen.
website van onderwijs    Hier lees je o.m. het volgende:
 • Je kan subsidies voor ventilatie-ingrepen aanvragen bij AGION via een verkorte procedure. Vragen over de subsidiemogelijkheden of noden? Mail rf@agion.be
 • met het coronabudget kan je CO2-meters aankopen.
Agion Hier lees je meer over ventilatie en over de subsidies en je vindt er de linken naar o.a. de website van onderwijs, AZG en Departement Omgeving.

Agentschap zorg en gezondheid Hier vind je heel wat tips en adviezen over het gebruik van CO2- meters.

We verwijzen hier ook naar de praktijkrichtlijnen inzake binnenkwaliteit, welke terug te vinden zijn op het intranet, CPBW, AZ-woordenlijst, onder het trefwoord 'binnenkwaliteit'.

23-09-2020

Moeten we, als we een klas onderzoeken op het CLB, voor de wachtzaal rekening houden met de aanbeveling van 4 m² per leerling of mogen we de klas als 1 bubbel beschouwen en mag dus de volledige klas in de wachtzaal plaatsnemen?

 

Elke klas is een contactbubbel. Deze leerlingen zitten samen in de klas en kunnen ook samen in de wachtzaal van het CLB zitten.

Om een klasbubbel te ontvangen kan er dus afgeweken worden van de vooropgestelde 4 m² per leerling. 

Zeker voor leerlingen uit het kleuter en lager onderwijs stellen er zich op dit vlak weinig problemen.

Enigszins anders is het voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Daar is toch wel enige voorzichtigheid bij geboden.

Zitten die leerlingen in de klas op een veilige afstand van 1,5 meter van elkaar, dan dient dezelfde afstand ook gegarandeerd te kunnen worden in de wachtzaal van het CLB.

Zitten die leerlingen in de klas op vaste plaatsen, dan dienen die vaste plaatsen ook gerespecteerd te kunnen worden in de wachtzaal van het CLB.

In het CLB moet het voor deze leerlingen met andere woorden minstens even veilig zijn als in de school.


23-09-2020

Mag er voor het leerlingenvervoer naar het CLB (voor de systematische contactmomenten) nog beroep worden gedaan op ouders? Dit was in precoronatijden een gangbare praktijk in kleine basisschooltjes (dorpsschooltjes), omdat het voor kleine klassen niet zinvol is een bus in te zetten

 

In kleurcode geel, kunnen ouders in het basisonderwijs nog naar school komen en helpen.

Ouders kunnen dus instaan voor leerlingenvervoer mits het naleven van de veiligheidvoorschriften:

- ouders dragen een mondmasker in de wagen;

- zoveel mogelijk afstand houden (voor zover mogelijk natuurlijk);

- verse lucht toevoeren;

Best vraag je aan de school dat dezelfde ouders dezelfde kinderen heen en weer voeren. Zo is er nog minder vermenging met volwassenen.


23-09-2020

Mag er afgeweken worden van het CPBW-draaiboek?

 

Het CPBW- draaiboek werd opgemaakt  ter ondersteuning van het centrum bij de opmaak van de eigen risico-analyse.

Het CPBW-draaiboek bestaat uit adviezen van het CPBW.

Ieder centrum heeft er zich, als lid van de technische bedrijfseenheid (TBE), toe geëngageerd deze adviezen zo vlug mogelijk te zullen naleven (cfr. engagementsverklaring).

Een centrum dat toch afwijken van deze adviezen, contacteert de interne preventieadviseur van de TBE, Christa Vercruysse en bespreekt dit met haar en deelt haar de beweegredenen mee waarom men wenst af te wijken van deze adviezen.

 


23-09-2020

Ik denk eraan een stoffen mondmasker te laten bedrukken met het Vrij CLB logo. Kan je me wat tips en richtlijnen geven?

 
Tips:
 • Gebruik dicht geweven stoffen, deze bieden de beste bescherming.
 • Gebruik 2 tot 3 lagen stof.
 • Vermijd het gebruik van te stijve, te warme of irriterende stoffen.
 • Gebruik stoffen die gemakkelijk zijn om door te ademen, zoals katoen.
 • Gebruik stoffen die je kan wassen op 60°C (op deze temperatuur kan je je mondmaskers desinfecteren)
 • Het gebruik van een filter in je mondmasker kan de filtercapaciteit van je masker verbeteren, maar het kan de ademhaling ook bemoeilijken. Het is dus ook moeilijker om dit masker een lange tijd te dragen.
 • Gebruik twee verschillende kleuren zodat je makkelijk kan zien welke de binnenkant en welke de buitenkant is van je masker.
 • Als het mondmasker voldoet aan de opgestelde NBN-norm NBN/DTD S 65-001:2020 dan staat dit ook vermeld op de instructies die bij de mondmaskers worden geleverd en dan kan je er vanuit gaan dat het kwaliteitsvolle stoffen mondmakers zijn.
Weetje:
 • Het gebruik van een filter in je mondmasker kan de filtercapaciteit van je masker verbeteren, maar het kan de ademhaling ook bemoeilijken. Het is dus ook moeilijker om dit masker een lange tijd te dragen. Hou daar  rekening mee.

11-09-2020

Welke desinfecterende middelen zijn effectief tegen COVID-19? 

 

Desinfectie van harde, niet-poreuze oppervlakken is belangrijk om de omgeving veilig te houden en de overdracht van nieuwe ziekteverwekkers te voorkomen.

Producten die voldoen aan de eisen van EN 14476 of efficiënt zijn in een beperkt spectrum tegen het vaccinia-virus volgens EN 14476 zijn aanbevolen.


09-06-2020

Moeten er voor het vaccineren en de systematisch contactmomenten van leerlingen van het BuO bijkomende beschermingsmiddelen voorzien worden?

 

Bij sommige leerlingen uit bepaalde types buitengewoon onderwijs kan het risico op contact met speeksel groter zijn dan bij leerlingen uit het gewoon onderwijs. Voor het uitvoeren van het systematisch contact en/of de vaccinatie van deze leerlingen, kan een gezichtsscherm en een schort om die reden een bijkomende beschermingsmiddel zijn.
Een gezichtsscherm beschermt bijkomend, dus steeds bovenop het chirurgisch masker, wanneer er een risico is dat slijmdruppeltjes van de leerling in het aangezicht van de arts/verpleegkundige zouden kunnen terechtkomen. Dit is zeer uitzonderlijk en raden we dus enkel aan voor deze leerlingen.


09-06-2020

Mag een mondmasker vervangen worden door een gezichtsscherm?

 

Nee, een gezichtsscherm (of faceshield) biedt niet de nodige bescherming zoals een (chirurgisch) mondmasker. Een gezichtsscherm is vooral aan de orde als er risico is dat slijmdruppeltjes van de leerling in het aangezicht van de hulpverlener zouden kunnen terechtkomen. Dit is aan de orde bij zeer nauw contact dichtbij het gezicht van de leerling (bij huisartsen wordt dit bvb. vooropgesteld bij een keelonderzoek). Het gezichtsscherm houdt echter de hoest-, nies- en spreekdruppeltjes van de drager niet tegen.
Een gezichtsscherm kan dus alleen gebruikt worden als bijkomende bescherming bovenop een (chirurgisch) mondmasker, wanneer er risico’s zijn op contact met speeksel van leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij vaccinaties in het buitengewoon onderwijs (zie vraag hierboven).


09-06-2020

Hoe organiseren we de vaccinaties naar leerlingen in asielcentra?

 

Voor deze vaccinaties dient eveneens een risicoanalyse gemaakt te worden. We stellen voor om volgend stappenplan te volgen:

 • Neem contact op met elk asielcentrum en maak afspraken over hoe de vaccinaties kunnen uitgevoerd worden.
 • Indien de vaccinaties op school kunnen plaatsvinden, dan verdient dit de voorkeur (aangezien met de school al afspraken gemaakt zijn/worden inzake (risicoanalyse voor) vaccinaties)
 • Indien dit niet kan, dan kunnen de vaccinaties in het asielcentrum plaatsvinden.
 • Is dit het geval, dan dienen de risicoanalyses van zowel het asielcentrum als het CLB samengelegd te worden en dienen onderling afspraken gemaakt worden om de beide risicoanalyses te respecteren.
 • Het CLB zorgt daarbij voor de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voor de betrokken personeelsleden (zoals voorzien in het draaiboek - onderdeel ‘Vaccinaties’) en zorgt voor ontsmettingsmateriaal om tussendoor te reinigen. Concreet gaat het om volgend materiaal:
   • Chirurgisch masker
   • Handgel
   • Desinfecterend reinigingsproduct om oppervlakte en materiaal te ontsmetten na elke leerling.

            Er zijn zodoende geen bijkomende beschermingsmiddelen nodig dan de standaard beschermingsmiddelen die voorzien zijn bij een vaccinatie op school.

 • Het asielcentrum zelf moet op het einde van de dag zorgen voor een ontsmetting van de tafels en stoelen in de wachtruimte, de klinken en trapleuning die gebruik werden en de vloer van de gebruikte lokalen.

03-06-2020

Wat is de correcte verdunning van javel om efficiënt te zijn tegen het corona-virus?

 

Het coronavirus is gevoelig aan 0.1%-0.5% natriumhypochloriet (NaClO), ofwel 1000ppm – 5000ppm, zo blijkt uit de recente literatuur. 

Javel bevat echter geen gestandaardiseerde hoeveelheid natriumhypochloriet. Daarenboven bestaan er verschillende manieren om het gehalte natriumhypochloriet uit te drukken en kan er wel eens verwarring heersen. 

De belangrijkste manieren om het gehalte NaClO uit te drukken zijn:

• Percentage NaClO (g/g) en percentage actief chloor (g/g). De omrekening is % NaClO = % actief chloor * 1,05 (dus min of meer gelijk).

 • Chloorgraden.  Voor de omrekening naar % NaClO bestaat geen constante conversiefactor.

We verwijzen naar de conversietabel van de meest courante types javel hieronder:

% Chloor actief

% NaClO

Chloorgraden°

2.40

2.52

7.83

2.50

2.63

8.17

2.60

2.73

8.51

2.70

2.84

8.84

2.80

2.94

9.19

2.90

3.05

9.53

3.00

3.15

9.87

3.50

3.68

11.60

4.50

4.73

15.13

5.00

5.25

16.93

5.50

5.78

18.77

6.00

6.30

20.62

 

We illustreren dit aan de hand van enkele courant verkrijgbare javels:

Javel Lacroix: 3.7% NaClO

Javel Aldi en Delhaize: 15° actieve chloor, wat overeenkomt met 4.73% NaClO (zie tabel).

Javel Carrefour <5% NaClO

Javel 47/50 (industrieel product voor zwembaden)*: 12.6% NaClO.

Afhankelijk van de javel waarvan gestart wordt, kan men dus de juiste verdunning maken.

Wij stellen voor om als algemene regel een 1 op 25 verdunning te gebruiken, wat overeenkomt met 40 ml javel per liter water. Op deze manier blijf je voor quasi elk type javel boven de vereiste 1000ppm. Het blijft echter aan te raden om altijd het natriumhypochloriet-gehalte van de javel na te gaan op het etiket van de verpakking. Het coronavirus wordt binnen een minuut geïnactiveerd bij blootstelling aan javel met minstens 0.1% natriumhypochloriet.

Opgelet met de Javel 47/50. Want dit type javel bevat een uitzonderlijk hoge concentratie NaClO en vereist dus een sterkere verdunning. Een 1000ppm oplossing bekomt met door slechts 8 ml javel per liter water te gebruiken.

 


03-06-2020

Mag ik bleekwater en ontkalkers mengen?

Wat moet ik doen als iemand bleekwater (javel) heeft gedronken?

Wat doe ik na het inademen van de dampen die soms vrijkomen bij bleekwater?

 

Voor de antwoorden op deze vragen verwijzen we naar de website van het antigifcentrum en meer bepaald naar het item 'bleekwater'.

Je vindt er alle informatie over de symptomen, de behandeling, de toxiciteit, ...


04-05-2020

Waar kan ik het CPBW-draaiboek terugvinden en voor wie is het bedoeld? 

 

Het CPBW-draaiboek bij hervatten fysieke CLB-werkzaamheden is terug te vinden onder het luik 'Welzijn' van deze site.

Het draaiboek bevat alle informatie om een risicoanalyse op te stellen in het kader van een hervatting van de fysieke werkzaamheden van het CLB.
Dit draaiboek heeft als doel om concreet de CLB-directie en de preventiemedewerker te ondersteunen bij het opstellen van die risicoanalyse op centrumniveau.
De tekst werd opgesteld door het CPBW op basis van de adviezen van Christa Vercruysse (interne preventieadviseur TBE) en dr. Edelhart Kempeneers (preventieadviseur-arbeidsarts Attentia).
Deze adviezen zijn gesteund op wetenschappelijke bronnen en zorgen voor objectiviteit en een wetenschappelijke garantie.


30-04-2020

Hoe werkt de welzijnspeiler van Attentia?

 

Deze periode vraagt heel wat van centra en medewerkers. Aandacht besteden aan de gezondheid en het welzijn van de medewerkers is daarbij cruciaal. Elk centrum dient in zijn risicoanalyse dan ook rekening te houden met deze aspecten. Zicht krijgen op hoe de medewerkers de huidige werksituatie ervaren, is hierbinnen een eerste stap. Om de centra hierbij te ondersteunen, ontwikkelde Attentia een gratis Corona Welzijnspeiler. Dankzij deze Corona  Welzijnspeiler kan het CLB de nodige inzichten krijgen in het welzijn van de medewerkers en kan nagegaan worden welke maatregelen eventueel genomen moeten worden als bijkomende ondersteuning. De medewerkers krijgen via die weg ook relevante informatie rond stress, veerkracht en ergonomie.

Elk centrum zal op woensdag 6 mei een link ontvangen van Attentia. Via die link kan het centrum aan Attentia laten weten of men al dan niet geïnteresseerd is om de welzijnspijler te gebruiken.

Bij een intekenen op de welzijnspeiler, ontvangt het centrum nadien een mail met een link en een voorstel tot interne communicatie die naar de medewerkers kan gestuurd worden. Deze link blijft twee weken geldig.

De welzijnspeiler bevat zo’n 26 vragen. Het vraagt zo’n 5 à 10 minuten tijd om ze te beantwoorden.

Men vraagt o.a. naar:

 • Leeftijd
 • Gezinssituatie: alleenstaand/ samenwonend/al dan niet met kids (om na te gaan of hier verschillen zijn)
 • Hoe ga je om met het thuiswerk?
 • Hoe denk je erover om het werk fysiek te hervatten: maakt dit je bang, zo bang dat je er medicatie voor moet nemen, ben je er ziek van?
 • Hoe is je relatie met je collega’s, je relatie met het bedrijf?
 • Zijn de verwachting van het bedrijf naar jou toe in deze coronatijd, met het thuiswerk, duidelijk voor jou?
 • Hoe zijn de omstandigheden waarin je thuiswerk: ergonomie? Ervaar je problemen?
 • Ervaar je financiële problemen door technische werkloosheid?
Na het afsluiten van de Corona Welzijnspeiler, ontvangt het centrum automatisch een rapport van Attentia met een globaal overzicht van de resultaten van het centrum (ter info: het is niet mogelijk om een provinciaal rapport te krijgen). Op basis daarvan kan het centrum dan de nodige conclusies trekken en eventueel bijkomende maatregelen nemen. Attentia kan daarin steeds ondersteunen. 

Diagnostiek

21-09-2020

Onder welke voorwaarden kan face-to-facecontact en wat kan van thuis uit gebeuren?

 

We pleiten voor zoveel mogelijk face 2 face contact indien aan de veiligheidsvoorschriften voldaan is. Vragenlijsten op papier aan cliënten bezorgen, kan mits een intake eraan voorafging. Hier dient wel goed afgewogen te worden of dit in deze situatie op dit moment echt noodzakelijk is. Impact op de validiteit van scores wordt best meegenomen in deze afweging. 

Uit CPBW draaiboek:

Hoe kunnen we best face-to-facegesprekken doen? Is er een voorkeur voor het centrum of de school? Wat met huisbezoeken? 

Voor individuele gesprekken blijft de voorkeur om deze telefonisch of via videoconsult te doen, gezien je hierdoor geen fysiek contact hebt (wat dus een aanpak bij de bron inhoudt). Indiener echt nood is aan fysieke aanwezigheid, kan dat als aan de volgende voorwaarden voldaan kan worden:  

 • Socialdistancing: fysieke afstand van minstens 1,5 meter behouden en geen hand geven. Dit is de belangrijkste maatregel die echt imperatief is.  

 • Daarnaast kan ook het volgende vereist zijn afhankelijk van de omstandigheden:  

 • Voorzien vanfysieke barrières bv. tussenschotten in plexiglas. 

 • Beschikbaar stellen van extra beschermingsmaatregelen: een stoffen of zelfgemaakt mondmasker is verplicht wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden. Handschoenen zijn niet nodig. 

 • Bijkomend ontsmetten van de werkoppervlakken wordt verwacht wanneer er meerdere mensen achter elkaar op exact dezelfde plaats gaan zitten. De   werkgever voorziet hiervoor een ontsmettingsvloeistof (70% alcohol of een natriumhypochlorietoplossing 0,2%). 

 • Uiteraardblijven de algemene arbeidshygiënische adviezen zoals regelmatig wassen van de handen, gelden. De CLB-medewerker moet dus steeds de toegang hebben tot water en zeep, of anders handgel kunnen gebruiken.  

Volgens het CPBW is er geen voorkeur om de gesprekken op school of op het centrum te laten doorgaan, gezien het een-op-eengesprekken zijn en op beide locaties aan bovenstaande voorwaarden kan voldaan worden. Bezorg je medewerkers de LMRA (last minute risicoanalyse) fiches die zullen ontwikkeld worden door het CPBW.Zo kunnen ze zelf nagaan of ze dit onder veilige omstandigheden kunnen doen.  


21-09-2020

Kunnen we een verslag type 2 maken zonder IQ-score/score voor adaptief gedrag?

 

Zoals aangegeven bij de algemene overwegingen is de algemene stelregel om zoveel mogelijk gebruik te maken van informatie die reeds aanwezig is. Zolang we in pandemiescenario geel zitten, is face 2 face onderzoek mogelijk en is het ook aangewezen om alle informatie te verzamelen die nodig is om een verslag type 2 te maken. Vanaf code oranje zal dit voor sommige leerlingen mogelijks moeilijker zijn, maar op dit moment kunnen we stellen dat een verslag type 2 pas gemaakt wordt indien zowel gegevens over intellectueel functioneren als gegevens adaptief gedrag voorhanden zijn.

Voor de opmaak van een verslag type 2 is informatie over intellectueel functioneren en adaptief gedrag noodzakelijk. 

• Voor het intellectueel functioneren houdt dit in dat er gegevens beschikbaar zijn over de algemene intelligentie verkregen door een intelligentie- of ontwikkelingstest. Indien geen intelligentiegegevens aanwezig zijn (en intelligentieonderzoek niet op een veilige manier mogelijk is), is uitstel van beslissing aangewezen. Er zijn immers veel vragen te stellen over de betrouwbaarheid van resultaten van een testing van op afstand (zie ook Algemene overwegingen). De voorkeur dient dan te gaan naar verderzetten van de loopbaan in de huidige school, bij voorkeur met ondersteuning via gemotiveerd verslag.

• Voor adaptief gedrag is de betrouwbaarheid en validiteit van beschikbare instrumenten beperkter dan voor intelligentie. Indien er nog geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn over adaptief gedrag én een face 2 face contact met ouders/opvoedingsverantwoordelijken is niet mogelijk, kan zo uitgebreid mogelijke kwalitatieve informatie volstaan voor de opmaak van een verslag type 2, zeker als alle andere gegevens duidelijk bevestigen dat een type 2-aanbod nodig is. Belangrijk daarbij is om met de cliënt te bespreken dat de huidige adaptieve vaardigheden (als criterium voor de diagnose verstandelijke beperking) op een later moment nog moet worden uitgeklaard. Het is niet aangewezen om instrumenten als de SRZ-i, Vineland-Z of PEDI-NL als vragenlijst aan cliënten te bezorgen, aangezien ze als interview zijn genormeerd en je zo ook bijkomende toelichting van de ouders mist.

Indien een face-to-facegesprek niet veilig georganiseerd kan worden, kan de CLB-medewerker overwegen om de SRZ-i of Pedi-NL (functionele vaardigheidsschalen zelfverzorging en/of sociaal functioneren) tijdens een telefoon of videocall te gebruiken als kapstok in het gesprek. Voor overwegingen rond het al dan niet gebruiken van de normen bij onderzoek op afstand, verwijzen we naar de nieuwsbrief van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek.

Voor verdere vragen kan je steeds contact opnemen met info@prodiagnostiek.be 


21-09-2020

Wat met schoolverlaters in BuBaO?

 

Voor de schoolverlaters in buitengewoon basisonderwijs wordt best nu al nagekeken voor welke leerlingen (her)testing aan de orde is. Indien nodig, worden deze onderzoeken best al ingepland zeker bij die leerlingen waarbij het resultaat van de (her)testing een verschil in advisering kan betekenen. We weten immers niet wat de komende weken / maanden brengen. 


11-05-2020

Welke aandachtspunten kunnen we hanteren bij afweging om wel of niet nog diagnostiek te doen?

 

Vanuit de werkgroep diagnostische instrumenten en Forum diagnostiek werden onderstaande aandachtspunten opgemaakt voor de collega's op het veld:

In navolging van eerdere richtlijnen ivm het afnemen van diagnostiek (tests, vragenlijsten,...) vindt u hieronder een aantal specifieke aandachtspunten voor de afname van face-to-face tests binnen een HGD-traject. Eerder werd reeds een negatief advies geformuleerd door PRODIA en de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie over het afnemen van de WISC-V-nl op afstand.

Indien je effectief face-to-face gaat testen, zijn er, naast het hanteren van de nodige corona-voorzorgsmaatregelen, een aantal afwegingen die vooraf dienen gemaakt te worden. Deze afweging dient bij voorkeur in team te gebeuren (HGD strategiefase). Noteer duidelijk uw argumentatie voor het wel of niet afnemen van een test in het leerlingendossier.

Vanuit de nationale werkgroep diagnostische instrumenten/forum diagnostiek formuleerden we hieronder een aantal aandachtspunten ter overweging:

 1. Is het onderzoek op dit moment echt noodzakelijk? Ga op zoek naar alternatieven.
 2. Is er vanuit het handelingsgericht traject consensus tussen CLB en ouders dat testonderzoek op dit moment aan de orde is? · Zelfs indien er consensus was in pre-corona-tijd is het aangeraden dit opnieuw te bevragen bij de ouders !
 3. Geef voldoende aandacht aan de huidige emotionele toestand van het kind in je overweging.
 4. Houd rekening met de leersituatie waarin het kind de laatste weken doorgebracht heeft (schoolse kennis, pre-teaching, toegang tot lesmateriaal en middelen, ondersteuning van ouders, ...)
 5. Neem de problematiek van het kind in overweging. In welke mate zijn de corona-omstandigheden nu bezwarend : vb ASS of slechthorendheid en getest worden door iemand met een mondmasker.
 6. Wees je ervan bewust dat heel wat meertalige kinderen Nederlands taalaanbod gemist hebben.
 7. Maak op voorhand duidelijk aan de ouders dat er mogelijks  ‘ruis’ op de onderzoeksgegevens kan zitten owv de omstandigheden waarin er momenteel onderzocht kan worden (onderzoek met plexiglas, mondmasker, emotionele toestand van het kind, hospitalisatie of overlijden binnen de familie ...)
 8. Ga na hoe ouders staan tov de betrouwbaarheid van de resultaten owv  schoolsluiting en Coronamaatregelen.
 9. Wees bewust van de impact van de veiligheidsmaatregelen (mondmasker, screen, ontsmetting,...) op de leerling.
 10. Wat is het effect van het dragen van een mondmasker op articulatie, verstaanbaarheid en mimiek?
 11. Hou bij de afweging rekening met het feit dat als onderzoek toch zou doorgaan maar de resultaten achteraf niet betrouwbaar zouden blijken, je op korte termijn geen hertesting kan doen!
 12. Communiceer je afweging transparant met ouders/school en communiceer deze in het leerlingendossier.

Evalueren - Delibereren

10-06-2020

Blijft de koppeling getuigschrift basisonderwijs en toelating tot 1A / 1B in gewoon secundair onderwijs bestaan?

 

De regelgeving die bepaalt dat er een strikte koppeling bestaat tussen het behalen van een getuigschrift basisonderwijs en de toegang tot 1A of 1B ging in op 1/9/19 met het ook op instap in secundair op 1/9/20. De tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de coronapandemie bepalen dat deze strikte koppeling éénmalig wordt opgeheven. De nota van Vrij CLB Netwerk rond 'Getuigschrift basisonderwijs en toelatingsvoorwaarden secundair' die werd verspreid begin april is bijgevolg niet meer correct. We namen de tijdelijke maatregelen op in een aangepaste versie 2 bis.


08-06-2020

Wat zijn aandachtspunten voor (ex-) OKAN leerlingen?

 

Op 3 juni werd een ZOOM sessie georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor OKAN-leerkrachten en vervolgcoaches. Marleen Van den Mooter nam aan deze sessie deel en maakte een nota ter verduideling voor scholen. Hierin wordt opgenomen wat de stappen zijn om tot een verslag te komen, gezien de bezorgdheid vanuit OKAN dat een aantal trajecten niet tijdig zouden rond geraken. We blijven er wel op wijzen dat de opmaak van een verslag voor OKAN-leerlingen best zoveel mogelijk moet vermeden worden.

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verspreidde een mededeling rond evalueren en delibereren in coronatijden, specifiek voor voltijds secundair onderwijs. 


Gemotiveerd verslag - (voorlopig) Verslag - Tijdelijk verslag

13-11-2020

Handtekeningen van ouders op het gemotiveerd verslag

 

Update 28/8/20: handtekeningen zijn NIET meer nodig op het gemotiveerd verslag (noch door CLB-directie, noch door ouders). Ouders blijven uiteraard wel betrokken partners. In de conclusie wordt vermeld of ouders wel of niet akkoordgaan met leerlinggerichte ondersteuning.


13-11-2020

Kan een tijdelijk verslag gemaakt worden voor type basisaanbod?

 

Nee. Het corona I decreet voorziet de mogelijkheid tot opmaak van een tijdelijk verslag enkel voor die types waar classificerende diagnostiek nodig is. Het artikel verwijst naar type 2, 3, 4, 6, 7 en 9, niet naar type basisaanbod.

 

Vanaf 1/9/20 is de opmaak van een tijdelijk verslag niet meer aan de orde. Ook niet voor de types 2, 3, 4, 6, 7 of 9.

Update 12/11/2020: Intussen is het corona IV decreet goedgekeurd dat de opmaak van een tijdelijk verslag voor type 2, 3, 4, 6, 7 of 9 opnieuw mogelijk maakt in functie van een opstart in september 2021 (ingangsdatum tijdelijk verslag dus ten laatste 1/9/21 , geen ingangsdatum mogelijk tussen nu en eind dit schooljaar).

Voorwaarden om zo'n tijdelijk verslag te mogen maken:

 • beslissing tot een algemene lockdown (momenteel nog niet aan de orde)
 • ingeval externe diagnostische centra door de veiligheidsmaatregelen niet in de mogelijk-heid zijn om tijdig classificerende diagnoses af te leveren (te beoordelen door het lokale CLB )

Er is geen mogelijkheid voorzien om de huidige tijdelijke verslagen te verlengen. Opvolging van het diagnostisch traject van leerlingen met een tijdelijk verslag is nodig. Problemen hierrond kunnen gesignaleerd worden aan tine.gheysen@vrijclbnetwerk.be 


13-11-2020

Wat is het verschil tussen een voorlopig verslag type 3 en een tijdelijk verslag type 3? Vervangt het tijdelijk verslag het voorlopig verslag?

 

Het tijdelijk verslag type 3 en het voorlopig verslag type 3 bestaan naast elkaar.

De gelijkenissen:

 • Zowel een voorlopig verslag als een tijdelijk verslag kan gemaakt worden voor leerlingen die nood hebben aan type 3-onderwijs, maar nog geen diagnose hebben die een volwaardig verslag type 3 mogelijk maakt

De verschillen:

 • Een voorlopig verslag heeft geen invloed op een inschrijving in gewoon onderwijs, een tijdelijk verslag wel (inschrijving kan ontbonden worden en bij aanmelding in een nieuwe school gewoon onderwijs gaat het om een inschrijving onder ontbindende voorwaarde).
 • Een voorlopig verslag type 3 geeft geen recht op ondersteuning in gewoon onderwijs, een tijdelijk verslag type 3 wel.
 • Een voorlopig verslag kan uitzonderlijk met één schooljaar verlengd worden, een tijdelijk verslag kan niet verlengd worden en vervalt van rechtswege op het eind van het schooljaar '20-'21.

Zowel bij opmaak van een tijdelijk verslag als bij opmaak van een voorlopig verslag is warme overdracht naar het volgende CLB-team zeer belangrijk zodat het traject inzake externe diagnostiek van bij de start van volgend schooljaar goed kan opgevolgd worden. Bij een overstap naar buitengewoon onderwijs type 3 is een voorlopig verslag te verkiezen boven een tijdelijk verslag. Bij een duidelijke nood aan en keuze voor een IAC in gewoon onderwijs, kan een tijdelijk verslag type 3 een optie zijn indien afwachten tot de diagnostiek rond is echt geen optie zou zijn.


Het tijdelijk verslag kan enkel opgemaakt worden tot en met 31/8/2020. Datum ondertekening is dus ten laatste 31/8/20, ingangsdatum ten laatste 1/9/20. Tijdens het schooljaar '20-'21 kan geen tijdelijk verslag meer gemaakt worden.

Update 12/11/2020: Intussen is het corona IV decreet goedgekeurd dat de opmaak van een tijdelijk verslag opnieuw mogelijk maakt in functie van een opstart in september 2021 (ingangsdatum tijdelijk verslag dus ten laatste 1/9/21 , geen ingangsdatum mogelijk tussen nu en eind dit schooljaar).

Voorwaarden om zo'n tijdelijk verslag te mogen maken:

 • beslissing tot een algemene lockdown (momenteel nog niet aan de orde)
 • ingeval externe diagnostische centra door de veiligheidsmaatregelen niet in de mogelijk-heid zijn om tijdig classificerende diagnoses af te leveren (te beoordelen door het lokale CLB )

13-11-2020

Wanneer is een tijdelijk verslag mogelijk en/of zinvol?

 

Update 12/11/2020: Intussen is het corona IV decreet goedgekeurd dat de opmaak van een tijdelijk verslag opnieuw mogelijk maakt in functie van een opstart in september 2021 (ingangsdatum tijdelijk verslag dus ten laatste 1/9/21 , geen ingangsdatum mogelijk tussen nu en eind dit schooljaar).

Voorwaarden om zo'n tijdelijk verslag te mogen maken:

 •  beslissing tot een algemene lockdown (momenteel nog niet aan de orde)
 • ingeval externe diagnostische centra door de veiligheidsmaatregelen niet in de mogelijk-heid zijn om tijdig classificerende diagnoses af te leveren (te beoordelen door het lokale CLB )

 

De overheid voorziet de mogelijkheid om een tijdelijk verslag te maken in die gevallen waar (externe) diagnostiek niet tijdig rond geraakt. Deze mogelijkheid wordt voorzien voor de opmaak van verslagen type 2, 3, 4, 6, 7 en 9 en dit zowel voor een instap in BuO, het opstarten van een IAC of een typewijziging voor een leerling die al een verslag had (en een IAC volgt of in BuO zit). Voor type basisaanbod is de mogelijkheid van een tijdelijk verslag NIET voorzien, gezien hier geen vereisten zijn inzake classificerende diagnostiek.

Een aantal overwegingen zijn echter wel belangrijk om de zinvolheid van de opmaak van dat tijdelijk verslag te bepalen:

 • Wat betekent het voor de leerling als de diagnose er niet komt of er een andere diagnose wordt gesteld die geen toegang heeft tot het betreffende type? Opnieuw een schoolverandering of niet? Extra schoolwissels installeren voor leerlingen die het al moeilijk hebben, lijkt ons niet aangewezen.
 • Wat is de impact van het wachten op de diagnose? Kan ondersteuning op basis van een GV een alternatief zijn in afwachting van duidelijkheid/zekerheid?
 • De overheid voorziet OOK de mogelijkheid om een attestwijziging te doen in de loop van het schooljaar. Dit buiten de gekende uitzonderingssituaties en weliswaar ook enkel tijdens het schooljaar '20-'21. Voor leerlingen die reeds een verslag hebben, kan de attestwijziging na het krijgen van een diagnose mogelijk meer aangewezen zijn dan het opmaken van een tijdelijk verslag in functie van 1/9/20.
 • Hou er rekening mee dat elk tijdelijk verslag binnen het jaar moet omgezet worden naar een volwaardig verslag indien de leerling verder BuO of een IAC dient te volgen.
 • Voor type 2: gezien we daar zelf verantwoordelijk zijn voor de diagnostiek voor de meeste leerlingen, is afwachten tot onze diagnostiek rond is mogelijk te verkiezen boven het opmaken van een tijdelijk verslag (zie ook FAQ onder categorie diagnostiek rond opmaak verslag type 2 zonder score adaptief gedrag of IQ).

In elk geval is een warme overdracht naar het volgende CLB-team noodzakelijk om het traject inzake diagnostiek van bij de start van volgend schooljaar verder op te volgen! Een verlenging van het tijdelijk verslag is niet aan de orde. Indien geen diagnose beschikbaar, vervalt het tijdelijk verslag van rechtswege in augustus 2021.

Het tijdelijk verslag kan enkel opgemaakt worden tot en met 31/8/2020. Datum ondertekening is dus ten laatste 31/8/20, ingangsdatum ten laatste 1/9/20. Tijdens het schooljaar '20-'21 kan geen tijdelijk verslag meer gemaakt worden. In functie van het schooljaar 21-22 opnieuw wel indien de voorwaarden hierboven zijn vervuld.


21-09-2020

Wat zijn de mogelijkheden voor leerlingen in BuBaO die een overstap dienen te maken naar BuSO en waarbij (externe) diagnostiek ontbreekt?

 

Het verdient aanbeveling nu al na te gaan voor welke leerlingen externe diagnostiek noodzakelijk is en ouders tijdig door te verwijzen! Ook voorlaatste jaars worden hier best al in meegenomen, in regio's met grote wachtlijsten mogelijks leerlingen die nog 3 schooljaar te gaan hebben.

Voor leerlingen in buitengewoon onderwijs is de opmaak van een voorlopig verslag type 3 geen optie. Het voorlopig verslag kan immers enkel gemaakt worden voor leerlingen in gewoon onderwijs.

Mogelijkheden voor leerlingen die nood hebben aan een aanbod BuSO type 2, 3, 4, 6, 7 of 9 en in BuBaO in een ander type schoolliepen (of beschikten over een oud inschrijvingsverslag en niet meer aan de criteria voldoen voor het betreffende type):

 • Verlengd verblijf in BuBaO kan voor sommige leerlingen een optie zijn 
 • Overleg met externe dienst om te bekijken of voor deze leerlingen geen prioriteit mogelijk is bij consultaties
 • Indien geen van bovenstaande mogelijkheden haalbaar is, behoud van type die de leerling in basisonderwijs had en bij verkrijgen diagnose een attestwijziging doen. In het schooljaar 20-21 kan dit uitzondelijk ook tijdens het schooljaar. Het belang van de leerling primeert bij bepalen ingangsdatum...dat kan ook 1/9/21 zijn om de leerling toe te laten zijn schooljaar uit te doen in eenzelfde school.

05-05-2020

Wat met de evaluatie in type Basisaanbod?

 

Aan de overheid werd gevraagd om de verplichte evaluatie te schrappen. We hebben hier nog geen antwoord op gekregen. We raden aan om hier op dit moment zeker geen prioriteit aan te geven, tenzij het gaat om een vraag van ouders en/of leerling in functie van een mogelijke terugkeer naar gewoon onderwijs.


Jeugdhulp

14-09-2020

Kunnen we nog beroep doen op Jeugdhulp?

 

Sinds 1 september 2020 werkt Jeugdhulp voor de eigen dienstverlening (ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank, intersectorale toegangspoorten, teams continuïteit, gemeenschapsinstellingen en Vlaams detentiecentrum) in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de richtlijnen van situatie 1 (komt overeen met fase geel) zoals beschreven staat in dit document. De toegankelijkheid en dienstpermanentie verlopen normaal. Er zijn volwaardige face-to-facecontacten met kinderen, jongeren en hun netwerk, of met professionele partners. De directe contacten kunnen plaats vinden op de dienst of bij de gezinnen thuis.

Ook deAfdeling Continuïteit en toegang en de intersectorale toegangspoorten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken sinds 1 september volgens de richtlijnen van situatie 1. De preventiemaatregelen blijven gelden. De dienstpermanentie verloopt normaal met volwaardige face-to-facecontacten met kinderen, jongeren en hun netwerk, of met professionele partners.


KP 5 en corona

28-09-2020

Op welke manier kunnen en mogen we KP 5 uitvoeren in tijden van corona?

 

Vorig jaar hebben we kunnen merken dat heel veel leerlingen door het wegvallen van b.v. opendeurdagen moeite hadden om correcte informatie te vinden. Hierdoor kwam hun onderwijsloopbaan mogelijks in het gedrang. Vandaar dat KP5 op een kwaliteitsvolle manier blijvend opnemen voor alle leerlingen (LO-SO, 1ste°-2de°, Einde SO, specifieke doelgroepen) een must blijft! 

Dit document geeft niet aan wat je moet doen; wel aanbevelingen voor wat je kan en mag doen. Leg deze aanbevelingen naast het KP5-aanbod van jouw centrum om dit verder te concretiseren en de impact in te schatten. 


Ondersteuning bij heropstart scholen

08-05-2020

Zijn scholen verplicht om hun risico-analyse aan het CLB voor te leggen en te laten ondertekenen?

 

Neen, dat is niet verplicht. De school kan ons vragen om als externe partner mee na te denken over de situatie in hun school en bij het zoeken naar mogelijke oplossingen. Het is echter aan de school zelf om een risico-analyse op te maken en de nodige stappen te zetten om dit goedgekeurd te krijgen (wie ze daar voor moeten contacteren en hoe ze dat moeten doen, staat in het draaiboek van onderwijs). Het is het schoolbestuur dat beslist of de school kan heropstarten en voor welke leerlingen. Uiteraard is het fijn als we als CLB ook inzage krijgen in de risico-analyse en het plan van aanpak. Samen weten we meer dan alleen. Als scholen ons advies gevraagd hebben en het CLB mee willen laten tekenen (als organisatie die de analyse mee heeft bekeken) dan is dat prima. Je kan het zien als een vorm van erkenning in onze rol als schoolondersteuners. Het is echter niet verplicht en heeft geen invloed op het besluit of een school mag heropstarten of niet. Je kan als CLB er ook voor kiezen om de vragen die op je afkomen wat beheersbaar te houden. Je kan dan aan je scholen laten weten voor welk deel ze jouw expertise kunnen inroepen. Het gaat immers om een gedeelde verantwoordelijkheid tussen onderwijs, CLB, arbeidsgeneeskunde en pedagogische begeleidingsdienst.


08-05-2020

Is het zinvol om de temperatuur te meten bij alle kinderen en personeelsleden bij het binnenkomen in de school of de klas?

 

Neen. Er zijn weinig thermometers die op een correcte manier de temperatuur kunnen meten vanop afstand. Voor scholen zijn die ook niet beschikbaar.

Het geeft ook een vals gevoel van veiligheid:

 1. We vragen aan iedereen om thuis te blijven als men ziek is, maar we weten dat (zeker bij kinderen en jongeren) een aantal mensen geen symptomen hebben maar toch besmet (en dus ook besmettelijk zijn). Symptoomloos zijn, wil dus ook zeggen dat je geen koorts hebt.
 2. We weten dat 50 % van de mensen met een COVID-19 besmetting geen koorts hebben, maar wel andere symptomen kunnen hebben.
 3. Het is een momentopname en de lichaamstemperatuur kan verhoogd zijn als men zich heeft moeten haasten om op tijd aan de schoolpoort te geraken of kan net onderdrukt worden door medicatie die koorstwerend is.

Tot slot is het ook verboden om dit te doen. Het FOD is hier heel duidelijk: de temperatuur systematisch meten bij mensen, gaat in tegen de rechten van de privacy.

Als dit een belangrijke schakel zou zijn (of worden) in de bestrijding van de epidemie, dan zullen daar duidelijke richtlijnen voor komen. Tot dan is het dus NIET aangewezen of mogelijk om de temperatuur te meten bij iedereen die de school wil binnengaan.


Opvang op school

14-09-2020

Kinderen/jongeren in een kwetsbare thuissituatie

 

De overheid vraagt aandacht voor kinderen en jongeren in precaire situaties. Vanuit Vrij CLB Netwerk ondersteunen we deze aanbeveling. Kwetsbare leerlingen kunnen altijd rekenen op opvang binnen de school, ook als ze in pandemiefases oranje en rood tot de groep behoren die (deeltijds) niet naar school kan komen. De school nodigt kwetsbare leerlingen uit voor de opvang op school. Daar worden veiligheidsmaatregelen toegepast die zijn opgesomd voor de betreffende pandemiefase.  Bekijk eventueel proactief samen met de school wat er kan of moet gebeuren als je als CLB-medewerker een leerling in een kwetsbare thuissituatie begeleidt, uiteraard steeds met oog op je beroepsgeheim.


14-09-2020

Voor welke leerlingen wordt opvang voorzien?

 

Opvang tijdens afstandsleren

 • De huidige pandemiescenario's vertrekken van de idee dat kinderen en jongeren maximaal naar school moeten kunnen gaan. In fasen 'oranje' en 'rood' is afstandsonderwijs echter wél een mogelijkheid in het secundair onderwijs. 
 • Er wordt dan wel opvang voorzien leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school schat zelf in over wie dat gaat. Voor die leerlingen is opvang thuis (a) geen veilige optie en/of (b) geen geschikte omgeving om aan preteaching/aanloopleren te doen. 

 Voor- en naschoolse opvang

 • De voor- en naschoolse opvang (voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag) voor zover die door de school wordt georganiseerd, volgt de richtlijnen in de pandemiescenario's.
 • Wordt de voor- en naschoolse opvang door derden georganiseerd, dan gelden de richtlijnen voor de kinderopvang van het Agentschap Opgroeien zoals ze zijn opgesteld door Kind&Gezin (klik hier). 

 Schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang

 • deze vormen van opvang blijven gegarandeerd door de VAPH Zorgaanbieders
 • de maatregelen per pandemiefase die gelden voor VAPH zorgaanbieders vind je hier

12-05-2020

Hoe loopt de opvang vanaf 15 mei?

 

Op 15 mei starten het 1e, 2e en 6e leerjaar in de basisschool weer op. Ondertussen loopt de dagopvang op school door. Er wordt ook gevraagd om de voor- en naschoolse opvang verder te verzekeren. 

Omdat de klassen ontdubbeld worden bij de heropstart en de kinderen die nog niet naar school kunnen komen, door de juf of meester worden ondersteund bij het aanloopleren, is het niet zo eenvoudig om de opvang van andere kinderen nog georganiseerd te krijgen. 

Scholen die de gedeeltelijke heropening niet kunnen combineren met de opvang kunnen zich wenden tot het lokale bestuur. De Vlaamse Regering voorziet financiering zodat lokale besturen desnoods een extra opvangaanbod kunnen organiseren (vergoeding van 30 euro per kind per dag).

 • Het lokale bestuur heeft een overzicht van de lokale infrastructuur en opvanginitiatieven. Alle actoren (scholen, buitenschoolse kinderopvang, lokale besturen, private opvanginitiatieven, jeugdwerking …) bekijken samen hoe de opvang veilig kan.
 •  Het lokale bestuur kan voorzien in extra opvangaanbod buiten de school. Ofwel organiseert het lokaal bestuur dat zelf, ofwel functioneert het als doorgeefluik aan de aanbieders van de extra opvang.

 

Opvanginitiatieven binnen de school volgen de veiligheidsvoorschriften uit het draaiboek voor onderwijs. Opvanginitiatieven in lokalen buiten de school, houden rekening met de veiligheidsvoorschriften uit het draaiboek van het Agentschap Opgroeien. Beide draaiboeken worden voor de opvang beter op elkaar afgestemd, met het oog op de situatie na 15 mei, op basis van advies van de GEES.

Lukt het niet om tot een veilige en haalbare oplossing te komen voor de opvang en de heropstart van de school, kan de school besluiten om de plannen voor de heropstart te herzien. 11-05-2020

Mag een school in heel uitzonderlijke gevallen toch een zieke leerling opvangen?

 

We krijgen vanuit het werkveld de vraag of scholen in zeer uitzonderlijke gevallen en in samenspraak met de CLB-arts ook een zieke leerling mogen opvangen.

Het gaat concreet om kinderen en jongeren uit zeer kwetsbare gezinnen die het moeilijk of niet redden in deze tijd van 'blijf in uw kot'. Scholen kennen hun gezinnen en weten waar de nood hoog is en waar opvang op school de situatie haalbaar kan maken. Dat geldt zowel voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs type 2 en 3, maar (binnen het kader van inclusie) zeker ook voor leerlingen in het reguliere onderwijs. Opvang voor deze leerlingen regelen is al geen sinecure, maar wat als de leerling ook nog ziek wordt?

We hebben deze impasse voorgelegd aan het departement onderwijs en zij hebben op hun beurt advies gevraagd aan AZG. Hun antwoord is duidelijk: scholen mogen GEEN zieke kinderen opvangen!. Zij raden aan om te kijken hoe deze gezinnen op een andere manier bijgestaan en ondersteund kunnen worden. Dat kan door iemand van het CLB, maar ook door iemand uit het netwerk, de school,... Als laatste redmiddel zien zij jeugdhulp en crisishulp als een mogelijkheid, maar ook daar is het aanbod beperkt.

Ondertussen krijgen we signalen van schrijnende situaties. Leerlingen die sowieso al kampen met een problematiek en waar thuisblijven allesbehalve evident is, zowel voor de ouders als voor de leerling. We vinden het bijzonder belangrijk dat er echte oplossingen moeten komen voor kinderen die in dusdanige precaire situaties zitten dat hun persoonlijke integriteit en veiligheid in het gedrang komt.

We gaan hierover opnieuw in overleg met de minister.


08-05-2020

Wat als kinderen uit de op te vangen groepen ziek zijn?

 

De algemene regel 'wie ziek is, blijft thuis' blijft gelden.

Leerlingen uit gewoon of buitengewoon onderwijs met symptomen die op een coronabesmetting kunnen wijzen (hoesten, koorts …).

 • Een leerling die ziek wordt op school, wordt in een apart lokaal opgevangen tot de leerling kan worden opgehaald. 
 • Het CLB doet een contactonderzoek. Richtlijnen vind je in de aanpassing aan het draaiboek infectieziekten van de VWVJ.
 • Wanneer mogen ze terug naar school? Kinderen waarbij COVID-19 mogelijk of bevestigd is, met lichte symptomen, zonder ziekenhuisopname: zij mogen 7 dagen na het begin van de symptomen terugkeren naar school of naar de kinderopvang, op voorwaarde dat zij gedurende de laatste 3 dagen geen koorts hebben gehad EN dat de symptomen aanzienlijk verbeterd zijn. Kinderen waarbij COVID-19 mogelijk of bevestigd is, en die in het ziekenhuis zijn opgenomen: zij mogen terugkeren naar school of naar de kinderopvang in overleg met de huisarts en minstens 7 dagen na het begin van de symptomen.
Leerlingen uit gewoon of buitengewoon onderwijs die in contact zijn gekomen met iemand die besmet was met COVID-19
 • ging het om een hoog risico contact, dan moet de leerling 14 dagen thuis blijven
 • ging het om een laag risico contact, dan mag de leerling gewoon naar school komen
 • in de aanpassing van het draaiboek infectieziekten staat beschreven wat hoog- en laag-risico contacten zijn. 

Leerlingen uit buitengewoon of gewoon onderwijs die een chronische aandoening hebben. Deze aandoening zorgt voor een extra kwetsbaarheid en/of verzorging waarbij de gewone ‘social distancing’-maatregelen tijdens de opvang niet kunnen worden toegepast.

 • Het gaat hier om leerlingen die géén symptomen hebben die op COVID-19 kunnen wijzen.
 • De leerling en ouders bespreken met de behandelende arts of de leerling naar school kan. De behandelende artsen kregen daarvoor een richtlijn van Sciensano
 • De hygiënemaatregelen opvolgen is in deze groep erg belangrijk.

Opvang in residentiële voorzieningen

Het VAPH heeft t.a.v. de eigen voorzieningen (MFC) eigen richtlijnen.

 • Opvang thuis wordt aanbevolen. 
 • Wie in de residentiële voorziening wordt opgevangen, blijft daar ook (vb. niet naar huis tijdens het weekend).
 • Een eenmalige transfert naar huis is mogelijk als dat op een veilige manier kan én het het kind of de jongere geen symptomen van besmetting vertoont. 
 • Minderjarigen die voor de corona maatregelen van kracht werden gebruik maakten van de dagopvang in het MFC en waarvoor men dient over te gaan tot residentiële opvang omdat opvang thuis niet meer haalbaar is, kunnen dit zonder een bijkomende jeugdhulpbeslissing (ITP). Uitzondering: voor een plaatsing door de jeugdrechter wordt wél een jeugdhulpbeslissing gemaakt.
 • De kortopvang is gesloten. In precaire situaties kan besloten worden tot noodopvang. 
 • Heropnames van kinderen en jongeren die in eerste instantie thuis opgevangen werden zijn enkel mogelijk als de integriteit van de persoon met een handicap of zijn context in het gedrang komt, mits ze dan de volledige verdere duur van de maatregelen in de voorziening verblijven. Bij voorzieningen met jongeren met ernstige medische problemen kan beslist worden tot een kamerisolatie van 7 dagen. Bij symptomen die wijzen op (een vermoeden van) COVID-19 wordt overgegaan tot druppel-contactisolatie gedurende 14 dagen.
 • Er is geen pnamestop. Gezien de situatie verwacht VAPH dat opnames ten gevolge van gerechtelijke beslissingen en opnames van kinderen en jongeren in bijzonder onveilige situaties noodzakelijk zullen blijven

Voor evoluties in de richtlijnen verwijzen naar berichtgeving van het VAPH:

 


Personeelsbeleid - Algemeen

19-11-2020

Thuiswerk is verplicht voor wie dat kan. Als ik niet kan thuiswerken, heb ik dan een attest nodig van mijn werkgever?

 
Sinds 2 november verplicht de overheid de werkgever om een attest of een ander bewijsstuk af te leveren aan personeelsleden die niet van thuis kunnen werken. Het Departement Onderwijs heeft bevestigd dat de lerarenkaart kan dienen als bewijsstuk. Voor wie nog geen lerarenkaart heeft bijvoorbeeld kan een attest worden afgeleverd. (zie voorbeelden van attesten - intranet - CAJO- AZ-woordenlijst - 'Corona-personeel'. Ook een mail uitgaande van de werkgever gericht aan het personeelslid in kwestie volstaat als bewijs.
 

18-11-2020

Wat houdt de uitbreiding van het verlof wegens overmacht precies in?

 

Personeelsleden[1] die geconfronteerd worden met de sluiting van een kinderdagverblijf, school of instelling voor gehandicapten kunnen geconfronteerd worden met opvangproblemen.

In dat geval moet er in overleg met de inrichtende macht of het centrumbestuur naar een oplossing gezocht worden:  

 • Als thuiswerk mogelijk is, werkt het personeelslid van thuis uit.
 • Als thuiswerk niet mogelijk is, zal het personeelslid een verlofstelsel moeten nemen.

Personeelsleden kunnen daarvoor onder meer gebruik maken van het (gewone) verlof wegens overmacht maar (in afwijking tot het gewone verlof wegens overmacht) is in dit geval (van sluiting) geen medisch attest nodig.

Als het (gewone) verlof wegens overmacht uitgeput is, heeft het personeelslid vanaf 16 november tot en met 31 december 2020 bijkomend recht op verlof wegens overmacht in één van de volgende gevallen:

1° wanneer een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar zijn kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken;

2° wanneer hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten of bij de tijdelijke stopzetting van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.

Opmerking:

Het geldt dus niet indien er bijvoorbeeld overgeschakeld wordt naar afstandsonderwijs.

Voor meer informatie hieromtrent: zie document 'Bijkomend verlof wegens overmacht' - intranet - CAJO- AZ-woordenlijst - Corona-Personeel.

 [1] Onder het DRP-statuut. Contractuele personeelsleden kunnen beroep doen op de procedure van de tijdelijke werkloosheid (zie RVA).


18-11-2020

Geldt de tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind wegens sluiting van een crèche, school, opvangcentrum ook voor ons?

 

Binnen onze sector, geldt de maatregel van tijdelijke werkloosheid enkel voor de contractuelen (privécontracten). 

De informatie op de website van de RVA is een beetje verwarrend op dat vlak want men spreekt er van "personeel dat werkt in onderwijsinstellingen".

Dit zou echter aangepast worden op de website van de RVA. 

Voor de gesubsidieerde personeelsleden (onder het DRP-statuut) werd voorzien in een uitbreiding van het verlof wegens overmacht. Je leest hier meer over onder de FAQ: 'Wat houdt de uitbreiding van het verlof wegens overmacht precies in?"


18-11-2020

Welke maatregel werd genomen om het nijpende artsentekort op te vangen? 

 

Om tegemoet te komen aan het nijpende artsentekort in de CLB wordt de toegang tot het ambt verbreed met ingang vanaf 16 november 2020.

Wie over de beroepsbekwaamheid van arts beschikt kan nu aangesteld worden onder het voldoende geacht (VO) bekwaamheidsbewijs.

Voor een aanstelling onder het vereiste (VE) bekwaamheidsbewijs blijft het bijkomende diploma/Banaba in de jeugdgezondheidszorg vereist.

De aanstelling onder het bekwaamheidsbewijs andere (AND) is niet meer mogelijk. 

Omzendbrief CLB/2007/01 werd in die zin gewijzigd.


28-10-2020

Welk verlofstelsel kan het personeelslid nemen om thuis te blijven indien zijn of haar kind in quarantaine moet?

 

De mogelijkheden hangen af van de specifieke situatie. Bovendien moet het personeelslid voldoen aan de voorwaarden van het verlofstelsel in kwestie (beperkte duur, recht/gunst, …). Deze verlofstelsels komen mogelijk in aanmerking:  

Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen


06-10-2020

Indien een personeelslid besmet is, mag de naam van dit personeelslid dan worden gecommuniceerd naar anderen toe?

 

Neen, de naam van het besmette personeelslid kan niet worden gecommuniceerd aangezien dit in strijd is met de volgende principes :

Vertrouwelijkheid

Minimale gegevensverwerking (deze gegevens zijn enkel te gebruiken voor het personeelsbeheer, meer bepaald arbeidsongeschiktheid)

Bovendien zou het communiceren van de identiteit niet proportioneel zijn aangezien er andere maatregelen mogelijk zijn ter preventie :

 • Informeer de personeelsleden over de besmetting (zonder de identiteit te vermelden).
 • Informeer de personeelsleden over de genomen maatregelen door de directie of de persoon zelf om de verspreiding van het virus te voorkomen
 • Herinner de personeelsleden er aan dat het belangrijk is om spoedig contact op te nemen met de directie in geval van een (vermoedelijke) besmetting om verdere verspreiding te kunnen tegengaan.

 Uitzondering op het meedelen van de naam van de besmette werknemer :

De identiteit van het besmette personeelslid mag wel meegedeeld worden aan de arbeidsarts.


06-10-2020

Heb ik recht op coronaouderschapsverlof?

 

De einddatum van het coronaouderschapsverlof, zijnde 30 september 2020, is inmiddels verstreken. Er zijn geen verlengingen of nieuwe aanvragen meer mogelijk.


10-09-2020

Welke afspraken gelden bij thuiswerk?

 

Over de plaats van de tewerkstelling (het centrum/de school/thuis) worden best op centrumniveau afspraken gemaakt.

De taken van de CLB-medewerkers zijn uiteenlopend. Bepaalde taken vereisen de aanwezigheid op het CLB of op de school. Andere taken kunnen van thuis uit worden verricht.

Taken die de aanwezigheid vereisen van de CLB-medewerker op het CLB of op de school, worden op het CLB of op de school uitgevoerd alwaar de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen conform de lokale risicoanalyse.

Taken die niet per se de aanwezigheid van de CLB-medewerker op het CLB of op de school vereisen, worden bij voorkeur van thuis uit verricht. De Nationale Veiligheidsraad raadt in de huidige fase van de pandemie aan om thuis te werken ‘als dat mogelijk is’. Zorg bij thuiswerk voor goede afspraken over arbeidsuren, taken, planning en overleg. Zorg ook voor passende instructies i.v.m. de communicatie en de communicatietools. Wijs op het belang van pauzes en vermijd dat werknemers teveel uren kloppen doordat de grens tussen werk en privé vervaagd is.

We verwijzen hierbij graag naar de opmerking uit het CPBW-draaiboek (specifiek luik, versie 28.08.2020) die vermeld staat bij de ‘Basisprincipes risicoanalyse’ (Punt A):

De CLB-medewerker moet bij elke opdracht/elk contact bovenvermelde basisprincipes toepassen en moet steeds de afweging maken welke contacten in de leerlingenbegeleiding face to face kunnen doorgaan en welke contacten eerder contactloos. Bij die afweging staat niet enkel de bereikbaarheid van de leerling en zijn context voorop. Soms is face-to-facecontact effectiever naar inhoud en gewenste effect van de leerlingenbegeleiding. Hierover worden best op centrumniveau afspraken gemaakt. Meer informatie over welke opdrachten daarbij prioritair uitgevoerd moeten worden in de verschillende pandemieniveaus, is te vinden in het inhoudelijk draaiboek.

In het document Thuiswerken in tijden van corona (terug te vinden op het intranet, AZ-woordenlijst CAJO, trefwoord thuiswerk) wordt hier dieper op ingegaan. Je leest er wat het thuiswerk voor onze CLB-medewerkers betekent en of daar al dan niet een vergoeding kan tegenover staan. Dit document werd bijgewerkt op 30 april 2020. De vorige versie dateerde van 18 april 2020 en dus van vóór de specifieke coronamaatregelen die in dit kader werden genomen. De specifieke coronamaatregelen zijn tijdelijke maatregelen die aflopen bij het einde van de maatregelen van de federale overheid inzake het COVID-19-virus.


30-04-2020

Kunnen er nog personeelsdocumenten per post verzonden worden?

 
 • Door de coronamaatregelen ontvangen personeelsleden niet langer bepaalde privacygevoelige informatie met de post. Hun dossierbeheerder kan die info bezorgen via mail. Laat je personeelsleden daarom hun e-mailadres invullen bij hun profiel op Mijn Onderwijs: Personeel.
 • Als een personeelslid geen mailadres opgeeft, bezorgt de dossierbeheerder de informatie digitaal aan het CLB. Geef in dat geval de info door.
 • Hou er ook rekening mee dat documenten die je als CLB met de post verstuurt naar Brussel, voorlopig niet verwerkt worden. De dossierbeheerders zijn namelijk thuis aan het werk. Verstuur je formulieren dus digitaal via documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be.

30-04-2020

Wat met de vervangingen?

 

Voor tijdelijke personeelsleden in een vervangingsopdracht verloopt alles volgens de geldende regels: afwezige personeelsleden worden vervangen en de interimaris krijgt zinvolle opdrachten (en wordt daarbij voldoende gecoacht en ondersteund).


Personeelsbeleid - Coronavrijwilligers

04-04-2020

Kan een CLB-arts in het kader van de coronacrisis een ondersteunende taak opnemen binnen het team Infectieziekten en Vaccinaties van de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid en hoe zorg ik ervoor dat o.m. inzake verzekering alles in orde is? 

 

Dit betreft een zeer concrete vraag vanuit AZG waarbij de CLB-artsen zouden ‘meedraaien’ (op veilige afstand) met de mensen van AZG die werkzaam zijn in één van hun Vlaamse administratieve centra, of van thuis uit zouden werken en adviezen geven.

Vanuit AZG wordt op dit ogenblik inzake modaliteiten het volgende gevraagd:

-          AZG wil graag met deze opdracht starten op 6 april 2020.

-          De opdracht duurt in principe één maand.

-          Er wordt gevraagd dat de CLB-artsen zich engageren voor minstens 50% van de arbeidstijd (met een voorkeur voor een hoger percentage) om de opdracht goed te kunnen uitvoeren.

Wat betreft deze opdracht binnen AZG, werd tussen AZG, departement Onderwijs en Vrij CLB Netwerk afgesproken dat het CLB deze artsen de opdracht kan geven om in het kader van de coronacrisis tijdelijk een taak uit te voeren in het team Infectieziekten van het Agentschap Zorg en Gezondheid: het gevolg is dat deze opdracht dan valt onder het gezag en toezicht van het CLB-bestuur (en daardoor kunnen de gewone gebruikelijke verzekeringen binnen CLB (verder) van toepassing zijn).

Het is de CLB-arts die zijn vraag hiertoe richt naar het CLB-bestuur.

Het CLB-bestuur maakt de inschatting of er binnen de eigen CLB-opdracht van de arts voldoende ruimte is voor de door AZG en de CLB-arts gevraagde termijn en percentage van dit vrijwillig engagement. Indien het CLB-bestuur van oordeel is dat deze ruimte er is, kan het ingaan op deze vraag van de CLB-arts. 

Wat moet er dan gebeuren?

1.       Overleg CLB-bestuur en arts.

Zij dienen voorafgaand te overleggen en duidelijke afspraken met mekaar te maken omtrent de modaliteiten, o.m. :

- over termijn en % (of aantal uren) van het engagement van de arts 
 • Er kan bijvoorbeeld best afgesproken worden dat de opdracht sowieso stopt op het moment dat het CLB fysiek opnieuw open gaat.
 • Het kan belangrijk zijn om toch nog wat ruimte over te houden voor de eigen CLB opdracht.
- over geen/wel/ gedeeltelijke compensatie, indien personeelslid het engagement opneemt buiten de normale diensturen, bv tijdens de sluitingsperiode in de komende paasvakantie.  Bestuur en personeelslid moeten duidelijk maken aan mekaar hoe ze dit zien, en mekaar daarin vinden. Als bv het standpunt van het bestuur is dat voor die uren niet gecompenseerd kan worden en personeelslid wil dat wel, dan zal er geen akkoord te vinden zijn en dat zal bestuur geen opdracht kunnen geven.
 

2.       CLB-bestuur contacteert desgevallend haar B.A.verzekeraar:

Indien ze dit nog niet deed of als ze nog geen bevestiging van algemene uitgebreidere dekking ontving van deze verzekeraar, dan informeert het CLB-bestuur bij haar B.A.verzekeraar of deze opdracht ook automatisch gedekt is.  Indien de verzekeraar antwoordt dat dit niet het geval zou zijn, vraagt CLB aan de verzekeraar of hiervoor een uitbreiding van de verzekering kan worden voorzien, en wat dit dan zou kosten. 

Indien het nodig is, is het Agentschap Zorg en Gezondheid akkoord om de eventuele extra kosten die voor het CLB verbonden zouden zijn aan de uitbreiding van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, op zich te nemen.

Opmerking: Bij ons weten hebben alle CLB’s, die weet hadden van een arts binnen hun centrum die op deze vraag van AZG wenst in te gaan, daartoe (op donderdag 2 april) hun B.A. verzekeraar gecontacteerd. Bv. DVV, IC, Belfius en Axa nemen deze (uitgebreidere) dekking op zich zonder meerkost.

3. De concrete modaliteiten van de opdracht binnen AZG (vb. welke dagen, aantal uren, …) zullen  moeten worden afgesproken tussen de CLB-arts en AZG (en zullen opgenomen worden in de overeenkomst tussen AVG, CLB en de arts (zie hieronder)).

4. Afsluiten van een overeenkomst tussen de drie betrokken partijen: CLB-bestuur, personeelslid en Agentschap Zorg en Gezondheid:

In die overeenkomst moet zeker worden opgenomen:

-          de modaliteiten die tussen CLB-bestuur en personeelslid werden afgesproken inzake termijn en % (of aantal uren) van het engagement van het personeelslid.

-          de concrete modaliteiten van de opdracht die werden afgesproken tussen de CLB-arts en AZG

Wij hebben het voorstel van overeenkomst van AZG ontvangen. Deze draagt onze goedkeuring weg mits in artikel 8 de naam van het CLB bestuur wordt ingevuld en mits in artikel 18 de verzekeringssituatie afgestemd wordt op de bestaande situatie in het CLB en het artikel dus als volgt wordt aangepast:

artikel 18

De burgerlijke aansprakelijkheid van de CLB-arts is verzekerd door zijn CLB. De bestaande verzekeringspolis wordt door het CLB desgevallend uitgebreid met een verzekering voor de eventuele lichamelijke en materiële schade geleden door de CLB-arts tijdens de uitvoering van deze overeenkomst. De eventuele extra kosten voor de uitbreiding van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering om de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk te maken zijn op kosten van Zorg en Gezondheid.

Wij brachten AZG hiervan op de hoogte.

Voor de ondertekening van het document, kan als volgt gewerkt worden (indien het ondertekenen van het document praktisch niet mogelijk is): het betrokken personeelslid ondertekent het document en stuurt het document door naar marielaure.robberechts@vlaanderen.be en zet de directeur mee in cc in deze mail. 

(5.) Er dient door het CLB geen specifieke actie ondernomen te worden naar AGODI.

Wat zijn de gevolgen wat betreft verzekering? 

De gewone gebruikelijke verzekeringen blijven voor deze artsen (verder) van toepassing:

 • arbeidsongevallenverzekering van departement
 • eigen B.A. verzekering van het CLB (op voorwaarde natuurlijk dat deze verzekeraar dat bevestigd heeft (met of zonder meerkost) - zie hoger)

Indien er een arbeidsongeval plaatsvindt, geldt de gebruikelijke procedure. Voor de erkenning ervan is het van belang dat het centrumbestuur verklaart dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitoefening van een taak in opdracht van het centrumbestuur.

Idem voor een schadegeval dat zich zou voordoen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van het CLB zou moeten tussenkomen.


03-04-2020

Een internaat of school voor buitengewoon onderwijs vraagt dat een CLB-medewerker in het kader van de Coronacrisis bij hen bepaalde (extra) taken zou kunnen opnemen (zowel binnen als buiten de diensturen (bv tijdens de sluitingsdagen in de paasvakantie)).  Kan dit?

 

Ja, CLB-medewerkers kunnen (extra) opdrachten opnemen binnen internaten en binnen scholen voor buitengewoon onderwijs (al dan niet binnen de paasvakantie), voor zover ze daartoe de opdracht krijgen van het CLB-bestuur.  In dat geval voeren ze die taken uit onder het gezag en toezicht van het CLB-bestuur (en daardoor kunnen de gewone gebruikelijke verzekeringen binnen CLB (verder) van toepassing zijn).

Wat moet er gebeuren?

1. CLB-bestuur en personeelslid dienen voorafgaand te overleggen en duidelijke afspraken met mekaar te maken omtrent de modaliteiten, o.m.

 • over termijn en % (of aantal uren) van het engagement van het personeelslid
  • Er kan best afgesproken worden dat de opdracht sowieso stopt op het moment dat het CLB fysiek opnieuw open gaat.
  • Het kan belangrijk zijn om toch nog wat ruimte over te houden voor de eigen CLB opdracht.
 • over geen/wel/ gedeeltelijke compensatie, indien personeelslid het engagement opneemt buiten de normale diensturen, bv tijdens de sluitingsperiode in de komende paasvakantie.  Bestuur en personeelslid moeten duidelijk maken aan mekaar hoe ze dit zien, en mekaar daarin vinden.  Als bv het standpunt van het bestuur is dat voor die uren niet gecompenseerd kan worden en personeelslid wil dat wel, dan zal er geen akkoord te vinden zijn en dat zal het bestuur geen opdracht kunnen geven.
2. CLB-bestuur contacteert desgevallend (als ze dit nog niet deed of als ze nog geen bevestiging van algemene uitgebreidere dekking ontving) haar B.A. verzekeraar, om te informeren of deze opdracht ook automatisch gedekt is.  Indien de verzekeraar antwoordt dat dit niet het geval zou zijn, vraagt CLB aan de verzekeraar of hiervoor een uitbreiding van de verzekering kan worden voorzien, en wat dit dan zou kosten. 

Opmerking: DVV en IC-verzekeringen nemen deze (uitgebreidere) dekking op zich zonder meerkost.

3. Er dient wel een schriftelijke neerslag te zijn van de opdracht die het bestuur aan het personeelslid geeft: bv een mail van de directeur naar het personeelslid met daarin de afgesproken hogervermelde modaliteiten. Ons advies is om daarin zeker te vermelden dat de opdracht sowieso stopt op het moment dat het CLB fysiek opnieuw open gaat.

(4.) Er dient geen specifieke actie ondernomen te worden naar AGODI.

Wat zijn de gevolgen op het vlak van de verzekering?

De gewone gebruikelijke verzekeringen zijn (verder) van toepassing:

- arbeidsongevallenverzekering van departement

- eigen B.A. verzekering van het CLB 


03-04-2020

Een CLB-arts of CLB-verpleegkundige heeft zich opgegeven voor de medische reserve in het kader van de coronacrisis en wordt gecontacteerd door bv een ziekenhuis, triagecentrum, woon-en zorgcentrum, lokaal bestuur, Kind en Gezin (in de tekst hierna gebruiken we telkens de term “ziekenhuis of andere zorginstelling”) om bij hen effectief een taak op te nemen.  Deze CLB-arts of -verpleegkundige wenst dit te doen (tijdens of buiten de diensturen), en het CLB-bestuur is bereid daarmee akkoord te gaan. Wat moet er gebeuren?

 

De CLB-arts of -verpleegkundige richt zijn vraag naar het CLB-bestuur.

Het CLB-bestuur maakt de inschatting of er voldoende ruimte is voor dit engagement binnen de eigen CLB-opdracht van de arts/verpleegkundige.

 • Indien het CLB-bestuur van oordeel is dat deze ruimte er is, kan het ingaan op deze vraag van de CLB-arts of -verpleegkundige.  Het bestuur kan dan aan deze arts/verpleegkundige de opdracht geven om in het kader van de coronacrisis tijdelijk taken uit te voeren binnen een ziekenhuis of andere zorginstelling. Het gevolg is dat deze opdracht dan valt onder het gezag en toezicht van het CLB-bestuur (en daardoor kunnen de gewone gebruikelijke verzekeringen binnen CLB (verder) van toepassing zijn).
 • Indien het bestuur oordeelt dat die ruimte er niet is, zal het bestuur daartoe geen opdracht geven aan het personeelslid – zie dan: laatste FAQ van deze categorie.

Wat moet er gebeuren?

1. Overleg CLB-bestuur en arts/verpleegkundige:

Zij dienen voorafgaand te overleggen en duidelijke afspraken met mekaar te maken omtrent de modaliteiten, o.m. :

- over termijn en % (of aantal uren) van het engagement van de arts 

 • Er kan bijvoorbeeld best afgesproken worden dat de opdracht sowieso stopt op het moment dat het CLB fysiek opnieuw open gaat.
 • Het kan belangrijk zijn om toch nog wat ruimte over te houden voor de eigen CLB opdracht.

- over geen/wel/ gedeeltelijke compensatie, indien personeelslid het engagement opneemt buiten de normale diensturen, bv tijdens de sluitingsperiode in de komende paasvakantie.  Bestuur en personeelslid moeten duidelijk maken aan mekaar hoe ze dit zien, en mekaar daarin vinden.  Als bv het standpunt van het bestuur is dat voor die uren niet gecompenseerd kan worden en personeelslid wil dat wel, dan zal er geen akkoord te vinden zijn en dat zal bestuur geen opdracht kunnen geven.

2. CLB-bestuur contacteert desgevallend haar B.A.verzekeraar:

Indien ze dit nog niet deed of als ze nog geen bevestiging van algemene uitgebreidere dekking ontving van deze verzekeraar, dan informeert het CLB-bestuur bij haar B.A.verzekeraar of deze opdracht ook automatisch gedekt is.  Indien de verzekeraar antwoordt dat dit niet het geval zou zijn, vraagt CLB aan de verzekeraar of hiervoor een uitbreiding van de verzekering kan worden voorzien, en wat dit dan zou kosten. 

Opmerking: DVV neemt deze (uitgebreidere) dekking op zich zonder meerkost.

3. Afsluiten van een overeenkomst tussen de drie betrokken partijen: CLB-bestuur, personeelslid en ziekenhuis of andere zorginstelling.

Maak hiervoor gebruik van deze modelovereenkomst.

In die overeenkomst moet zeker worden opgenomen:

-          de modaliteiten die tussen CLB-bestuur en personeelslid werden afgesproken inzake termijn en % (of aantal uren) van het engagement van het personeelslid.

-          de concrete modaliteiten van de opdracht die werden afgesproken tussen de personeelslid en ziekenhuis of ander zorginstelling.

(4.) Er dient door het CLB geen specifieke actie te worden ondernomen naar AGODI.

Wat zijn de gevolgen wat betreft verzekering? :

De gewone gebruikelijke verzekeringen blijven voor deze artsen en verpleegkundigen (verder) van toepassing:

 • arbeidsongevallenverzekering van departement
 • eigen B.A. verzekering van het CLB (op voorwaarde natuurlijk dat deze verzekeraar dat bevestigd heeft (met of zonder meerkost) - zie hoger)

Indien er een arbeidsongeval plaatsvindt, geldt de gebruikelijke procedure. Voor de erkenning ervan is het van belang dat het centrumbestuur verklaart dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitoefening van een taak in opdracht van het centrumbestuur.

Idem voor een schadegeval dat zich zou voordoen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van het CLB zou moeten tussenkomen.


03-04-2020

Wat als een CLB-medewerker als corona-vrijwilliger aan de slag wil gaan buiten de hierboven vermelde situaties?

 

Dit is het geval bij volgende situaties:

 • wanneer een niet-medisch geschoolde CLB-medewerker als vrijwilliger aan de slag wil gaan buiten onderwijs
 • wanneer een CLB-arts of verpleegkundige aan de slag wil gaan als vrijwilliger maar daartoe geen opdracht krijgt van hun CLB-bestuur.

De opdracht van een CLB-personeelslid is in de eerste plaats de CLB-opdracht.  Een personeelslid kan en mag daarnaast uiteraard vrijwilligerswerk doen, net zoals dat in andere gevallen – niet-corona gerelateerd - mogelijk is.

Maar deze personeelsleden zijn tijdens dat vrijwilligerswerk dan niet verzekerd voor arbeidsongevallen vanuit het Departement Onderwijs, en ook niet verzekerd door de aansprakelijkheidverzekering van het CLB.

Verzekeringsmatig zijn daarbij vervolgens twee mogelijke scenario’s van toepassing:

1° Als het personeelslid dat vrijwilligerswerk uitvoert binnen een organisatie of instelling:

 • dan rust op die organisatie/instelling een verzekeringsplicht tov de vrijwilliger: organisaties/instellingen die actief zijn op het Vlaamse grondgebied en dat binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zijn onderworpen aan het Vrijwilligersdecreet[1].  Zodoende hebben ze, tav hun vrijwilligers, een zwaardere verzekeringsverplichting dan CLB’s (die enkel onderworpen zijn aan de Vrijwilligerswet).
 • dan dient het personeelslid dus bij de organisatie/instelling waar hij/zij aan de slag gaat, navraag te doen naar hun verzekering.

Opgelet: als het gaat om een arts/verpleegkundige die klinische activiteiten uitvoert, dwz die in rechtstreeks contact komt met het medische werkveld, moet hij/zij goed verifiëren dat er voor hem/haar ook zeker een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid voor medische beroepen is afgesloten, want dat zal normaal niet voorzien worden voor een vrijwilliger.

 

2° Als het personeelslid dat vrijwilligerswerk uitvoert niet binnen de context van een organisatie of instelling:

 [1] Decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.


Personeelsbeleid - risico/quarantaine

18-11-2020

Wat moeten personeelsleden doen die in quarantaine moeten vanaf de gewijzigde teststrategie van 21 oktober 2020?

 

Het CLB kan een bewijs vragen van het feit dat een personeelslid in quarantaine moet, maar is niet verplicht dat te doen. 
Een bewijs hoeft niet noodzakelijk in de vorm van een quarantaine-attest van een arts. Ook contacttracers kunnen een bewijsstuk afleveren, of in het geval van een vastgestelde Covid-besmetting op school, het CLB. Een positieve test van een gezinslid vormt eveneens een impliciet bewijs voor de noodzakelijke quarantaine van de andere leden van het gezin. 

Wanneer een personeelslid in quarantaine moet, lees je in de vraag Wat is een hoog of laag risicocontact in het onderwijs en welke maatregelen worden genomen? 

Als het personeelslid in quarantaine moet zijn er 2 mogelijkheden: 

 • Het personeelslid kan van thuis uit werken omdat de opdracht dat toelaat. Het schoolbestuur of de directie hoeft voor dat personeelslid geen beroep te doen op DO46 (heirkracht).  
 • Het personeelslid kan niet van thuis uit werken omdat de opdracht dat niet toelaat. In dat geval kan het schoolbestuur of de directie een beroep doen op D046 (heirkracht) en kan het worden vervangen volgens de bestaande vervangingsregels. 

Bron: website onderwijs vlaanderen


12-10-2020

Wat als een personeelslid door de huisarts in quarantaine wordt geplaatst? Hoe moet dit dan administratief geregeld worden?

 

Het personeelslid ontvangt een quarantaine attest van de huisarts en verwittigt zijn zijn werkgever.

De werkgever bekijkt of thuiswerk mogelijk is.

Als het personeelslid thuis kan werken, hoeft er geen beroep te worden gedaan op heirkracht (code DO46) aangezien het personeelslid blijft werken en er geen vervanging nodig is. De werkgever kan een attest vragen van de behandelende arts.

Als het personeelslid niet thuis kan werken,

 • Ofwel omdat thuiswerk niet mogelijk is omdat de opdracht dat niet toelaat, dan kan beroep worden gedaan op heirkracht (code D046) en kan het personeelslid worden vervangen. Ook hier kan de werkgever een attest vragen van de behandelende arts.
 • Ofwel omdat thuiswerk niet mogelijk is omdat het zich te ziek voelt om te werken, dan bezorgt het een ziekteattest aan de werkgever en aan het controleorgaan. Vervanging van afwezigen wegens ziekte kan volgens de bestaande regels.
 • Ofwel omdat thuiswerk niet mogelijk is omdat het personeelslid moet zorgen voor een gezinslid dat ziek is, dan kan het personeelslid profylactisch verlof aanvragen om voor het gezinslid te zorgen. 

Noot:

Voor een personeelslid dat positief testte en geen ziekteverschijnselen heeft, zijn er dus 2 mogelijkheden: 1) als de opdracht het toelaat, kan het personeelslid thuiswerken en 2) als de opdracht het niet toelaat, dan kan het bestuur of de directie de code heirkracht inroepen om het personeelslid te vervangen. 


06-10-2020

Is er een einddatumvoor de code D046 (heirkracht)?

 

Je kan de code DO46 (heirkracht) doorgeven tot 31 december 2020. Het gebruik van heirkracht kan verlengd worden als de huidige toestand aanhoudt. 

Bron:https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen


06-10-2020

Wat als een gezinslid (vb. kind) van het personeelslid in quarantaine wordt geplaatst? Heeft dit ook gevolgen voor het personeelslid zelf?

 

Als een kind van een personeelslid in quarantaine moet omdat het mogelijk besmet is, gaat het personeelslid niet automatisch mee in quarantaine.

Het is altijd de arts die bepaalt of het personeelslid (van een gezinslid dat in quarantaine wordt geplaatst) al dan niet getest wordt en al dan niet in quarantaine moet. 

In afwachting van de testresultaten van het kind kan het personeelslid verderwerken, tenzij een arts expliciet oordeelt dat de aanwezigheid op het CLB/in de school niet is aangewezen. In dat geval zijn er 2 mogelijkheden:1) het personeelslid kan dan van thuis uit werken, als de opdracht dat toelaat of het bestuur of de directie kan voor dat personeelslid beroep doen op heirkracht (om het personeelslid te vervangen), als de opdracht thuiswerken niet toelaat. Indien het kind positief test of effectief ziek is, dan blijven dezelfde mogelijkheden gelden: thuiswerk als de opdracht het toelaat en inroepen heirkracht met oog op vervanging als de opdracht het niet toelaat.

In afwachting van de testresultaten van het personeelslid, gaat het personeelslid in quarantaine en dan kan het personeelslid van thuis uit werken of, als de opdracht dat niet toelaat, kan het bestuur of de directie voor dat personeelslid beroep doen op heirkracht (om het personeelslid te vervangen).

Zie ook de FAQ:

 • 'Wat als een personeelslid in quarantaine wordt geplaatst? Hoe moet dit administratief geregeld worden?'
 • 'Welke afspraken gelden voor medewerkers die afwezig zijn wegens ziekte?'

25-09-2020

Wat met personeel dat tot de risicogroep behoort, samenwoont met iemand uit de risicogroep of mantelzorger is van iemand uit de risicogroep?

 
Als op het werk de social distancing voldoende gegarandeerd kan worden, maakt het niet uit of een personeelslid al dan niet tot een risicogroep behoort, samenwoont met iemand uit de risicogroep of mantelzorger is, want het risico op besmetting is dan voldoende laag. Maar aangezien de social distancing niet altijd kan gegarandeerd worden, stelt het CPBW voor dat ieder CLB hierover een schrijven richt aan alle personeelsleden waarbij ze uitgenodigd worden om bij vragen contact op te nemen met de behandelende arts en eventueel de arbeidsarts. Het CPBW geeft hieronder een voorstel van communicatie:

Beste medewerker,  

In het kader van de voorbereiding van een geleidelijke heropstart van onze fysieke werkzaamheden, heb ik jou per brief geïnformeerd over de personen waarvoor een besmetting met het coronavirus SARS-CoV-2 een ernstig verloop kan betekenen.

Inmiddels zijn de specifieke aanbevelingen hieromtrent gewijzigd en worden onder personen met een verhoogd risico voor een ernstig verloop van COVID-19 begrepen:

-          Personen ouder dan 65 jaar (deze groep is in aantal het sterkst vertegenwoordigd bij de personen gehospitaliseerd met ernstige COVID-infectie)

-          Volwassenen met ernstige obesitas 

-          Volwassenen met type 2-diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen

-          Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen

-          Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)

-          NB: zwangere vrouwen vallen niet in deze risicogroep

Voor deze personen is een werkaanpassing misschien aangewezen. Dit kan afhankelijk van de mogelijkheden een aanpassing van de veiligheidsmaatregelen zijn, thuiswerk zijn of een afwezigheid wegens heirkracht zijn (of tijdelijke werkloosheid bij onderhoudspersoneel).

Ben jij een persoon met een verhoogd risico (volgens hogervermelde gewijzigde aanbevelingen), dan dien je in eerste instantie contact op te nemen met je behandelende arts om het risico in te schatten. Behoort een huisgenoot tot een van de bovenstaande risicogroepen of ben je mantelzorger voor een persoon binnen de risicogroep? Bespreek dit dan met de behandelende arts. Die kent het medisch dossier het best en kan een inschatting maken van het mogelijke risico.

Indien je arts een risico inschat, dan neem je contact op met Attentia via corona@attentia.be (naam, voornaam, functie, aard van de functie/werkpost, gsm of mail) en dan zal een arbeidsarts je contacteren. Dit overleg valt onder het beroepsgeheim en is dus geheel vertrouwelijk. De arbeidsarts kan op basis hiervan wel een advies geven aan het CLB naar werkaanpassing.

Wij hopen dat je in goede gezondheid bent en blijft.

Wanneer een personeelslid tot de risicogroep behoort, zijn er dus drie mogelijkheden:

 • Het personeelslid kan van thuis uit werken omdat de opdracht dat toelaat. De directeur kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort. Het bestuur/de directie hoeft voor dat personeelslid geen beroep te doen op DO46 (heirkracht).
 • Het personeelslid kan niet van thuis uit werken omdat de opdracht dat niet toelaat. In dat geval kan het bestuur/de directie voor dat personeelslid een beroep doen op D046 (heirkracht) en kan het worden vervangen. Het bestuur/de directeur kan een attest vragen waarin een arts bevestigt dat het betrokken personeelslid tot de risicogroep behoort.
 • Het personeelslid wenst zelf te komen werken. Het bestuur/de directeur kan een attest vragen waarin de arbeidsarts bevestigt dat het betrokken personeelslid dat tot de risicogroep behoort geschikt is om te komen werken, mits bijkomende veiligheidsmaatregelen (vb. FFP2-masker).
Er bestaat echter er ook een vierde mogelijkheid:
Het is ook mogelijk om een personeelslid gedeeltelijk te vervangen (enkel voor de taken die zij niet meer kan/mag uitoefenen). Zie ook FAQ voor 'Wat met een personeelslid uit een risicogroep die bepaalde taken wel nog zou kunnen uitvoeren? Is het mogelijk om dit personeelslid gedeeltelijk te vervangen?'
 

Opmerkingen:

 • Zwangere personeelsleden behoren niet tot de risicogroep en mogen zodoende alle opdrachten opnemen. Er zijn namelijk geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor deze infectie of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin mensen zwanger worden heel weinig ernstige besmettingen. Er zijn geen aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap een negatief effect heeft op de foetus of dat het virus tijdens de zwangerschap overgedragen kan worden van moeder op kind.
 • GEES geeft aan dat het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op het centrum, behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt dit anders beoordeelt. Dan kan het bestuur/de directeur een attest van deze arts vragen. In dat geval kan het bestuur/de directie voor dat personeelslid volledig thuiswerk vooropstellen of een beroep doen op de code D046 (heirkracht). De aangepaste lijst van risicogroepen vind je hier.

10-09-2020

Wat met een personeelslid uit een risicogroep dat bepaalde taken eigenlijk nog wel zou kunnen uitvoeren? Is het mogelijk om dit personeelslid gedeeltelijk te vervangen?

 

Dat is mogelijk.

In dat geval dient de code voor heirkracht te worden ingegeven voor de hele opdracht van het personeelslid. De dienstonderbreking heirkracht kan namelijk niet ingestuurd worden voor een aantal uren. Het is van toepassing op de volledige opdracht.

Vervolgens vervang je het personeelslid enkel voor de uren die hij, omwille van het behoren tot een risicogroep, niet kan presteren. Het is immers niet verplicht om alle uren te vervangen.

Het personeelslid zal geen enkel nadeel ondervinden voor het gedeelte dat het toch zal blijven werken, desondanks het feit dat de code heirkracht werd ingeroepen. Heirkracht heeft geen effect op de bezoldiging en de dagen heikracht worden meegeteld als effectief gepresteerde dagen.

Dit werd ons bevestigd door het werkstation op 27.08.2020.


10-09-2020

Wat met personeel dat tewerkgesteld is (geweest) in triagecentrum, woonzorgcentrum …?

 
Volgens richtlijnen van de expertengroep vanuit Sciensano worden zorgverleners aan COVID-19-patiënten en laboratoriummedewerkers die stalen van COVID-gevallen hanteren en daarbij de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) dragen, niet beschouwd als hoog- of laagrisicocontacten.

Voor hen gelden dezelfde richtlijnen als voor de andere personeelsleden, doch met het bijkomend advies om voor alle verplaatsingen buitenshuis een stoffen mondmasker te dragen.


Personeelsbeleid - Ziekte personeel

20-11-2020

Welke afspraken gelden voor medewerkers die afwezig zijn wegens ziekte?

 

Voor medewerkers die afwezig zijn wegens ziekte, geldt de volgende regeling:

 • Personeelsleden die ziek zijn, moeten dat onmiddellijk aan het CLB melden. Wat betreft het ziekteattest, dat de zieke personeelsleden moeten bezorgen aan de werkgever, is er (weer) een wijziging om de huisartsen te ontlasten.  Zieke personeelsleden kunnen hun afwezigheid voortaan bewijzen met het standaardattest van de huisarts. De 2 specifieke modellen voor onderwijs hoeven tijdelijk niet ingevuld te worden. Het personeelslid bezorgt het standaardattest aan het CLB. Opsturen naar Certimed is niet nodig. Het centrum heeft de mogelijkheid om een controle aan te vragen bij het controleorgaan op basis van het afgeleverde standaardattest. Deze maatregel geldt tot herroeping.

Voor aanvragen VVP wegens ziekte en LVVP medische redenen blijven de bestaande procedures gelden (zie omzendbrief ‘Controle op de afwezigheid wegens ziekte’, punt 5 en 6). Dat betekent dat:

 • voor de VVP wegens ziekte een 'medisch attest' en een 'plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht' moet bezorgd worden aan het controleorgaan;
 • voor de LVVP medische redenen een 'medisch attest', het formulier 'Aanvraag langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen' en een geneeskundig verslag, opgemaakt door een geneesheer-specialist, aan het controleorgaan moet gestuurd worden.

Certimed hanteert voor de goedkeuring van VVP wegens ziekte en LVVP medische redenen een aangepaste methode: via telefonische consultatie.

 23-09-2020

Wat als personeelsleden zich niet goed voelen of symptomen vertonen die zouden kunnen wijzen op COVID-19?

 

Medewerkers die zich niet goed voelen of symptomen vertonen die zouden kunnen wijzen op COVID-19, dienen een afspraak te maken met hun huisarts. De huisarts zal beslissen of dit personeelslid al dan niet getest moet worden en/of quarantaine aan de orde is. Personeelsleden beslissen hier niet zelf over. De beslissing komt toe aan de huisarts.

Beslist de arts dat het personeelslid in quarantaine moet gaan in afwachting van de resultaten van een coronatest, zijn er 2 mogelijkheden:   

 • Het personeelslid kan van thuis uit werken omdat de opdracht dat toelaat. De directeur kan een bewijs vragen van de quarantaine. Het bestuur of de directie hoeft voor dat personeelslid geen beroep te doen op DO46 (heirkracht).  
 • Het personeelslid kan niet van thuis uit werken omdat de opdracht dat niet toelaat. In dat geval kan het bestuur of de directie een beroep doen op D046 (heirkracht) en kan het worden vervangen volgens de bestaande vervangingsregels. Het schoolbestuur of de directeur kan een bewijs vragen van de quarantaine. 
 
Het is aan te raden de personeelsleden hierop te wijzen in een communicatie.
 
Blijf de boodschap verkondigen dat mensen thuis moeten blijven, ook als ze slechts milde symptomen van COVID-19 vertonen. 

Hang affiches met deze boodschap op in je werkplekken. Op de website van de FOD WASO vind je een affiche 'ga naar huis wanneer je ziek bent'. Je vindt er ook een sensibiliseringsfilmpje.

 


27-05-2020

Tellen de dagen dat het personeelslid afwezig is wegens ziekte mee als effectief gepresteerde dagen (voor de berekening van de dienstancienniteit)?

 

De dagen dat het personeelslid afwezig is wegens ziekte tellen niet mee voor de 400 (of 600) effectief gepresteerde dagen die nodig zijn om het recht op TADD te verwerven. Dit is anders voor personeelsleden die thuis blijven om preventieve redenen (DO Heikracht). Voor hen tellen deze dagen wél mee als effectief gepresteerde dagen. 


Psychosociaal functioneren

11-09-2020

Waar vind ik materiaal rond het psychosociaal functioneren in coronatijd?

 

Op Vrij CLB Intranet maakten we een nieuwe pagina over psychosociaal functioneren en corona. We verzamelen hier materialen en leidraden om te werken aan het psychosociaal welbevinden van leerlingen. Er is materiaal voor thuis (online, zelfhulp) en in de klas, voor basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ook een speciale webstek gemaakt rond psychosociaal. Op deze pagina vinden leerkrachten materialen en tips om ouders en leerlingen te ondersteunen. Er is ook een pagina met tips voor acties op klas- en schoolniveau.

Bij het GO! ontwikkelde de Permanente OndersteuningsCel CLB een e-module COVID19 met een uitgebreid luik rond psychosociale gezondheid. Je moet niet inloggen, je kan deze module zo inkijken. 

Ook het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft tips aan scholen en leerkrachten rond mentaal welbevinden in coronatijden. 

Goed om weten is dat de mensen die achter deze websites zitten, regelmatig overleg hebben gehad. Zo vind je overal dezelfde grote lijnen in aanpak terug. 

 

 

 


13-05-2020

Worden (kwetsbare) jongeren vatbaarder voor radicale ideeën op internet?

 

Wij maken ons zorgen, wanneer jongeren niet of zeer moeilijk bereikbaar zijn en veel tijd doorbrengen in de online-wereld. Wat kan hier spelen?

Verschillende radicale/extreme groepen maken gebruik van de wereldwijde corona-epidemie om hun boodschap online te verspreiden. Diverse open bronnen weerspiegelen trends en narratieven binnen radicale organisaties. Deze uitingen zijn niet per se extreemlinks/extreemrechts/gewelddadig salafistisch, maar ze zijn wel aanwezig in de online wereld. Dit wordt ook weerspiegeld in de toename van fake news. Tegelijkertijd stelt men vast dat IS zijn gebied opnieuw uitbreidt en er opnieuw meer boodschappen verspreid worden die oproepen om te strijden voor het kalifaat.

Jongeren zijn voor deze boodschappen zeer gevoelig, zeker nu hun leven zich vooral online afspeelt, ze hun vrienden missen, nu er minder nuance ingebracht kan worden en op een moment dat iedereen naar duidelijke en eenvoudige antwoorden zoekt.

Bijgevolg is het belangrijk om contact te blijven zoeken met deze jongeren en in gesprek te gaan. Ter ondersteuning is een filmpje ontwikkeld binnen het Europees project Preventie van radicalisering.  De video staat op Youtube en op volgende Facebook-pagina.

 


06-05-2020

Komt er nu een groter aanbod aan psychosociale ondersteuning? 

 

De Vlaamse regering heeft het actieplan Zorgen voor Morgen opgestart en trekt daar 25 miljoen Euro voor uit. Een panel van experten in de geestelijke gezondheidszorg werd samengesteld. Samen met partnerorganisaties uit welzijn en geestelijke gezondheidszorg en vertegenwoordigers van doelgroepen wordt het actieplan in co-creatie opgemaakt. Het versterken van de jeugdzorg en vertrouwenscentra, online en chathulp, crisismeldpunt -18 en preventieve gezinsondersteuning zijn enkele punten uit het plan die specifiek op kinderen en jongeren zijn gericht. Prioriteiten op korte termijn zijn Rouw • Trauma • Eenzaamheid • Verontrustende opvoedingssituaties • Slachtoffers COVID-19 • Algemeen welzijn. 


Ramadan en corona

Geen vragen in deze categorie

Specifieke CLB-opdrachten bij corona

18-06-2020

Wat als scholen aan ons vragen of ze mogen sluiten?

 

In de editie van Schooldirect van 18 maart staat dat als scholen onvoldoende leerkrachten hebben om in de opvang te kunnen blijven voorzien, ze het CLB kunnen raadplegen.

De bedoeling is dat wij dan samen met het AZG gaan bekijken wat de beste oplossing is.

Men stelt zich concreet de vraag of leerlingen van verschillende scholen bij elkaar gezet mogen worden. Dat wordt in eerste instantie afgeraden door het AZG, omdat het in deze fase de bedoeling is om zoveel mogelijk te vermijden dat verschillende 'gemeenschappen' zich nog gaan mengen.

Maar soms kan het niet anders en daarom geeft men in Schooldirect van 18 maart het advies dat het CLB in overleg gaat met AZG om samen een risicoanalyse te doen van de verschillende opties (leerlingengroepen toch bij elkaar brengen of scholen TIJDELIJK sluiten).

Om te weten wie en hoe je mensen van het AZG voor jou regio kan bereiken, kan je normaal gezien de nodige informatie vinden in de link 'contactgegevens AZG' (zie linken). 

We vernemen echer dat het op dit moment niet altijd eenvoudig is om de artsen te bereiken via hun persoonlijk nummer.

Er wordt voorlopig geadviseerd om het centraal nummer te bellen 02/553 36 71 en te vermelden dat men de arts-infectieziektenbestrijding wil spreken. Je kan ook een melding van het probleem doen via infectieziektebestrijding@vlaanderen.be.


18-06-2020
Wat moeten we doen als een leering eigenlijk in quarantaine moet zijn maar toch naar school komt?
 
 
Er is beslist door de ISC en AZG dat indien dit een hardnekkig probleem blijkt te zijn en communicatie met ouders/leerling door de school en CLB niet voldoende blijkt, de CLB-arts  een attest kan opmaken voor de school waarin hij/zij verklaart dat deze leerling niet naar school mag komen.

18-06-2020

Wat als een kind dat een aantal weken geleden PCR-positief was voor Sars-Cov-2 opnieuw (of nog steeds) positief test bij een (dag)opname voor een andere reden?

 

Kinderen die binnen 2 maanden na hun periode van isolatie opnieuw (of nog steeds) positief testen op de Sars-CoV-2 PCR moeten niet opnieuw in isolatie en specifieke protectiemaatregelen voor COVID-19 zijn niet van toepassing (advies van de Sciensano 08/06).

Dit geldt ook voor volwassenen: iemand die in de afgelopen 8 weken positief testte en nu opnieuw (of nog steeds) positief test na een hoogrisicocontact met een indexpersoon, worden NIET als een contactpersoon beschouwd en moeten dus niet op ziekeverlof. 


11-06-2020

Een persoon krijgt een positief resultaat voor COVID-19 bij een test voor een ziekenhuisopname of voor een andere reden. Dit is een 'toevallige vondst'. Geldt dan dezelfde procedure?

 

Ja. Hoewel er geen test gedaan is omdat er een vermoeden van besmetting is of omdat de persoon een hoogrisicocontact gehad heeft, beschouwen we deze persoon als een (nog) asymptomatische COVID-19-patiënt.

De hele procedure voor de contact tracing blijft dezelfde als voor een persoon die wél symptomen heeft. Dit heeft dus tot gevolg dat iedereen die een hoogrisicocontact had met deze persoon (tel 2 dagen terug van de datum van de testafname) in quarantaine moet voor 14 dagen en de persoon zelf 7 dagen op ziekenverlof moet (tenzij hij nog symptomen zou ontwikkelen).

Op dit moment krijgen mensen erg wisselende informatie en is er een discussie aan de gang bij huisartsen of dit wel nodig is.

Op donderdag 11 juni heeft Geert Top doorgegeven dat ze dit gaan opnemen en met de huisartsen gaan uitklaren. Op die manier hopen we snel terug op een lijn te komen met de artsen uit de curatieve sector, zodat we een uniforme boodschap kunnen geven aan de leerlingen, de ouders en de scholen.


05-06-2020

Als een leerkracht besmet blijkt te zijn en haar mondmasker altijd gedragen heeft in de klas, lopen de leerlingen dan een hoog of een laag risico op besmetting?

 

In de richtlijnen voor CLB bij een melding van COVID-19 van 26 mei staat op p.2: 'Naargelang het risico op transmissie worden de contacten in twee groepen verdeeld. Hierbij wordt er voorlopig geen rekening gehouden met het al dan niet dragen van een mondmasker van textiel of face-shield.'

We deden navraag bij dr. Geert Top hoe we dat moeten interpreteren: als een leerkracht positief blijkt te zijn, primeert de afstand die er geweest is met de leerlingen. Als zij dus in de klas rondgelopen heeft met een stoffen mondmasker of met een face-shield en daarbij dichtbij de leerlingen gekomen is om uitleg te geven, dan moeten we dit beschouwen als een HOOG-RISICO contact! Een leerkracht gaat misschien niet telkens meer dan 15 minuten de afstand van 1,5 meter niet behouden, maar als je alle 'korte' momenten op een dag bij elkaar telt, kom je mogelijk wél aan die tijdsduur van + 15 minuten.

Deze interpretatie heeft ons ook verrast! Dr. Geert Top bekijkt met de experten of deze interpretatie aangehouden moet worden, in het bijzonder nu de situatie in de scholen aangepast is sinds 2 juni.

Het advies naar leerkrachten (zeker in het lager onderwijs) zou dus op DIT moment moeten zijn: ofwel een chirurgisch masker dragen ofwel ALTIJD de 1,5 meter afstand behouden als er enkel een stoffen masker of een face-shield gedragen wordt.


19-05-2020

Wachten wij als CLB af tot een besmetting bevestigd is, om al in actie te schieten op school?

 

Als CLB starten wij met het stappenplan bij een melding van een besmetting met COVID-19 als we zeker zijn van de besmetting. 

We gaan dus niet onmiddellijk tot actie over bij elk gerucht. We willen eerst wat zekerheid voor we mensen onnodig ongerust maken.

Als een call center dat de contact tracing doet, ons belt, dan gaat het steeds om een leerling of een personeelslid die een positieve testuitslag kreeg. Op dat moment zijn we zeker.

Maar ook als een huisarts of een andere behandelende arts laat weten dat het meer dan waarschijnlijk om COVID-19 gaat, wachten we niet af tot er een bevestiging van een test komt. We starten dan al met het in kaart brengen van de contacten die er geweest zijn met andere leerlingen of personeelsleden op school. Op die manier verliezen we geen kostbare tijd en kunnen we kort op de bal spelen als het testresultaat gekend is. 

Als geruchten de school rondgaan en er is nog onvoldoende gekend over de risico's die leerlingen of personeelsleden gelopen hebben, kunnen we ook al een brief laten rondgaan om ouders en leerlingen te laten weten dat we bezig zijn om alles in kaart te brengen en dat we hen op de hoogte zullen houden.

Als CLB ondernemen wij stappen voor leerlingen die besmet zijn of waar er een sterk vermoeden is van een besmetting. Als een personeelslid (mogelijk) besmet is, komt de arbeidsarts ook in beeld. Het CLB kijkt ook hier naar de leerlingen die mogelijk in contact kwamen met dit personeelslid.


19-03-2020

Wat met onze eigen vormingen/vergaderingen/werkgroepen ...?

 

De vormingen die vanuit Vrij CLB Netwerk georganiseerd worden, worden uitgesteld. Dringende nascholingen zullen in de mate van het mogelijke verplaatst worden naar een datum in juni, niet-dringende worden herpland naar het werkjaar 2020-2021. Onze collega's van VCLB Nascholing zullen hierover verder communiceren naar alle deelnemers. Voor de geplande vergaderingen, werkgroepen, overleggroepen e.d. zal bekeken worden of het absoluut noodzakelijk is om deze fysiek in Schaarbeek te laten doorgaan. Er zal zoveel als mogelijk gezocht worden naar alternatieve vergadermogelijkheden of herplanning naar een latere datum. Deelnemers aan de geannuleerde vergaderingen zullen hiervan zo snel als mogelijk individueel op de hoogte worden gebracht door de organisator van de vergadering. Voor de overlegmomenten die toch doorgaan, worden er extra maatregelen getroffen om de hygiëne maximaal te garanderen. We vragen aan elke deelnemer om respect te hebben voor de collega’s en om thuis te blijven als ze zich ziek voelen. Dezelfde redenering kan gevolgd worden voor interne overlegmomenten in het CLB.

Organiseer je zelf vormingen of info-avonden? Pas dan ook hier de 7 criteria toe:

 • Is het haalbaar om de activiteit uit te stellen tot een ander moment?
 • Kan je de informatie ook op een andere manier aanbieden?
 • Kan je ervoor zorgen dat de activiteit in goede omstandigheden kan doorgaan (voldoende ruimte voorzien zodat mensen wat afstand kunnen houden, de ruimte vooraf reinigen, voor en na de activiteit de ruimte goed verluchten ...)?
 • ...

Als je beslist dat de activiteit door kan gaan, maak dan ook duidelijk dat dit om een weloverwogen beslissing gaat en vraag dat iedereen zich aan de geldende afspraken houdt inzake hygiëne. Op die manier maak je duidelijk dat je als organisatie de situatie ernstig neemt en dat iedere deelnemer ook zelf bij kan dragen tot een veilig en gezond overleg (in de mate dat dit nog kan in deze tijd van een pandemie).

Dit advies is uiteraard maar geldig tot het moment dat zich andere maatregelen opdringen. Die komen dan van de overheid of AZG.


Vragen van ouders, leerlingen en scholen rond corona

18-09-2020

Hoe pakken we luizen aan tijdens deze pandemie?

 

Luizen en kriebelteams zijn nu misschien minder prioritair, wat niet wil zeggen dat scholen hier vragen over hebben.

Gezien de corona-maatregelen die er in heel wat scholen genomen worden, zitten we in een situatie van meer social-distancing. Zeker voor de oudere leerlingen gaat dit mogelijk/hopelijk voor minder besmettingshaarden zorgen. Uiteraard is dat voor kleuters niet aan de orde en kan het probleem even groot blijven.

We weten dat het vooral de volwassenen zijn, die problematisch zijn voor de besmettingen in kleuter en lager. Overal geldt dan ook dat volwassenen afstand moeten houden van elkaar en van leerlingen vanaf het eerste leerjaar. Dus ouders en leerkrachten vragen om van klas tot klas te gaan en met een vrij nauw contact de hoofdjes te laten controleren in het kader van een screening naar luizen, lijkt geen goed idee.

Er zijn nog een paar andere bedenkingen:

 • Als je het goed wil doen, heb je daar even tijd voor nodig.
 • Op dit moment wordt er GEEN verschil gemaakt bij het al dan niet dragen van een masker. Afstand primeert en dat lukt niet als je naar luizen screent.
 • Je kan je ook vragen stellen of dit nauw contact nu echt essentieel is.
Het is misschien een uitgelezen moment om na te denken over alternatieven en om ouders aan te spreken om een stukje zelf de touwtjes in handen te nemen en zelf regelmatig de haren na te kijken.

Er is heel wat materiaal om dat op een leuke en eenvoudige manier uit te leggen. (een duidelijk filmpje en foto handleidingen in verschillende talen kan je alvast terugvinden op de website van Klasse: Luizen uitroeien in 8 stappen)

Kriebelteams zijn op dit moment dus niet de beste aanpak van luizen. We gaan best samen met de school zoeken naar alternatieven.

Hetzelfde voor het aanleren van de nat-kam-methode: mensen waarbij taal of veel tekst een probleem is, zijn soms niet geholpen met de brieven,... die we meegeven. Een aantal centra lossen dit op door huisbezoeken te doen of sessies te organiseren waarbij de nat-kam-methode in de praktijk wordt toegepast. Tijdens de pandemie is dat niet evident. Volg in ieder geval de richtlijnen voor huisbezoeken of contact met cliënten (zie draaiboek CPBW). En ook hier zal het zoeken zijn naar alternatieven om een meer praktische uitleg te geven waarbij de afstandsregel wel gerespecteerd kan worden.


18-09-2020

Wie betaalt de corona-test?

 

Als de test officieel aangevraagd wordt met een E-formulier (dus door een arts), dan betaalt de overheid de kosten van de test. Als je naar je huisarts gaat om je te laten testen, kan die wel nog de prijs van een consultatie vragen.

Ook een tweede test die je ten vroegste op dat 9 van een quarantaine laat doen, wordt terugbetaald. Als ook die test negatief is, kan je dan 4 dagen vroeger uit quarantaine komen.

Als je een test moet doen om toelating te krijgen om naar het buitenland te vertrekken, dan moet je de test zelf betalen.

Als je een test moet laten doen voor je werk of om in een stage te beginnen, dan moet je de test ook niet zelf betalen. Dat wordt dan normaal door de werkgever of de arbeidsgeneeskundige dienst betaald, zeker als het om een stage in de zorgsector gaat. Voor andere stageplaatsen zal er in overleg tussen de werkgever en de school gekeken worden wie het prijskaartje voor zijn rekening neemt. Het is niet de bedoeling dat dit ten laste van de leerling of zijn ouder(s) is.


10-09-2020

Is het veilig om kinderen en jongeren te vaccineren tijdens deze pandemie?

 

JA. Vaccineren is een belangrijke manier om je tegen besmettelijke aandoeningen te beschermen. Het blijft een topprioriteit om het vaccinatieschema voor iedereen zo optimaal mogelijk te houden. Ook tijdens deze pandemie.

Er waren zorgen rond de veiligheid bij het vaccineren tegen mazelen-bof-rubella (MBR is een afgezwakt levend vaccin). Maar de WHO en AZG zijn heel duidelijk in het advies dat de inenting tegen mazelen-bof-rode hond niet uitgesteld mogen worden. Je kan dat ook lezen op de site www.laatjevaccineren.be. De reden daarvoor: mazelen is een ernstige infectieziekte die in de lente dikwijls een opflakkering kent. Mazelen is zeker nog niet uitgeroeid in Vlaanderen en men weet dat 1 inenting onvoldoende is om blijvend beschermd te zijn. Daarom kregen we het advies om in het schooljaar 2019-2020 wél te vaccineren tegen MBR. Het vaccin gaat de immuniteit van de kinderen NIET verzwakken. Dat gebeurt enkel als ze besmet worden met het virus zelf (wild type mazelenvirus). We moeten dus niet ongerust zijn dat we de weerstand van de kinderen gaan verminderen en daarbij het risico op een besmetting met COVID-19 verhogen. Ook internationaal is er geen bewijs dat er enige interferentie zou zijn tussen het vaccin en het virus. 

Ook de andere vaccinaties blijven gewoon doorlopen en er is geen reden om aan te nemen dat gezonde leerlingen, die anders ook in aanmerking zouden komen voor een vaccinatie, tijdens de pandemie niet gevaccineerd zouden kunnen worden. De VWVJ past de brieven aan als dat nodig is. Bij het begin van het schooljaar 2020-2021 primeert de inenting tegen HPV (humaan papillomavirus) omdat het beschikbare vaccin dicht bij de einddatum van houdbaarheid is.

Op dit moment is er nog geen vaccin tegen COVID-19, maar dat is wel in ontwikkeling. Als dat er is, zullen waarschijnlijk eerst de mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop gevaccineerd worden. Het is onwaarschijnlijk dat jongeren als eerste aan de beurt zullen komen. Als daar vragen rond komen, kan er gezegd worden dat een vaccin pas aangeboden zal worden als het veilig en efficiënt is. Ouders en bekwame leerlingen zullen  hier, zaols voor alle andere vaccins, steeds vooraf toestemming voor kunnen geven. 


10-09-2020

Is het zinvol om de temperatuur te meten bij alle leerlingen en personeelsleden bij het binnenkomen in de school of in de klas?

 

Neen. Er zijn weinig thermometers die op een correcte manier de temperatuur kunnen meten vanop afstand. Voor scholen zijn die ook niet beschikbaar.

Het geeft ook een vals gevoel van veiligheid:

 1. We vragen aan iedereen om thuis te blijven als men ziek is, maar we weten dat (zeker bij kinderen en jongeren) een aantal mensen geen symptomen hebben maar toch besmet zijn (en dus ook besmettelijk zijn). Symptoomloos zijn, wil dus ook zeggen dat je geen koorts hebt.
 2. We weten dat 50 % van de mensen met een COVID-19 besmetting geen koorts hebben, maar wel andere symptomen kunnen hebben.
 3. Het is een momentopname en de lichaamstemperatuur kan verhoogd zijn als men zich heeft moeten haasten om op tijd aan de schoolpoort te geraken of kan net onderdrukt worden door medicatie die koorstwerend is.

Tot slot is het ook verboden om dit te doen. Het FOD is hier heel duidelijk: de temperatuur systematisch meten bij mensen, gaat in tegen de rechten van de privacy.

Als dit een belangrijke schakel zou zijn (of worden) in de bestrijding van de epidemie, dan zullen daar duidelijke richtlijnen voor komen. Tot dan is het dus NIET aangewezen of mogelijk om de temperatuur te meten bij iedereen die de school wil binnengaan.


10-09-2020

Leerlingen en personeelsleden van scholen in een grensgebied met Nederland komen ook bij ons naar school. Welke regels gelden hier?

 

Leerlingen en personeelsleden die in een buurland wonen, mogen gewoon naar school blijven komen als ze niet ziek zijn. De regels die gelden voor mensen die in een rood of oranje gebied op verlof geweest zijn, gelden hier NIET.

Naar school gaan en naar je werk gaan zijn essentiële verplaatsingen. Je moet dus niet in quarantaine of je laten testen als je in een rode of oranje zone woont.

Deze leerlingen en personeelsleden volgen ook de regelgeving die in hun land geldt. Het kan dus zijn dat Nederland andere criteria volgt.

Enkel bij een vermoeden dat de leerling of het personeelslid ziek is of mogelijk besmet is, kunnen scholen vragen om thuis te blijven. Net zoals voor leerlingen en personeelsleden die in België wonen.


10-09-2020

Waar kunnen ouders, leerlingen en scholen nog informatie vinden?

 

Alle vragen opvangen en beantwoorden is moeilijk.

We kunnen mensen die ons contacteren ook helpen om de weg te vinden naar antwoorden online. Onderaan staan nog eens de linken waar mensen informatie kunnen vinden.

Soms helpt het om samen met mensen de stappen naar de websites te zetten. Dat kan ook via de telefoon als de andere persoon ook mee online kan volgen.

Hoe meer mensen hun weg vinden naar veel gestelde vragen, hoe minder wij dingen moeten herhalen.


19-05-2020

Iemand van mijn gezin moet verplicht thuisblijven omdat hij mogelijk besmet is met COVID-19. Moet ik dan ook thuisblijven?

 

Neen. Als iemand een positieve test heeft, belt het call center en stelt vragen naar alle contacten van de afgelopen dagen. De personen die een hoog risico gelopen hebben om ook besmet te zijn door deze contacten, worden door het call center opgebeld. Je moet dan 14 dagen in quarantaine. De rest van het gezin mag verder gaan werken of naar school gaan. Pas als er iemand in het gezin ziek wordt en het vermoedelijk om COVID-19 gaat, moeten de andere leden van het gezin ook in quarantaine. Zeker als de test positief is. 

Het kan dus perfect dat een leerling nog naar school mag komen, terwijl de broer, zus, mama, papa ... in quarantaine zit. Zolang er niemand ziek is of er geen positieve test is, kan dit.

Telkens er iemand ziek wordt in het gezin (mogelijk COVID-19 of met een positieve test) gaat de teller voor de quarantaine voor het hele gezin weer op 0 staan (opnieuw 14 dagen). Het kan dus zijn dat de persoon die het eerste ziek werd (of met een positief testresultaat) sneller terug naar school mag of mag gaan werken, dan een leerling die zich niet ziek voelt.


12-05-2020

In het nieuws komen waarschuwingen rond de toename van het aantal kinderen met symptomen van de ziekte van Kawasaki, moeten we ouders van jonge kinderen waarschuwen?

 

Op de site van Gezondheid en wetenschap staat duidelijk uitgelegd wat de ziekte van Kawasaki is https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/ziekte-van-kawasaki. In Engeland, maar ook bij ons zijn er recent meer meldingen van deze ziekte. Een deel van deze kinderen test positief voor COVID-19, maar een ander deel niet. Daarom verscheen in het meest recente nummer van Percentiel (tijdschrift voor kindergeneeskunde) het volgende: Hoewel kinderen worden beschouwd als tamelijk beschermd tegen Covid-19 (incidentie van 1% van de geregistreerde gevallen en sterfte -quasi- onbestaande), wordt er vanuit de overkant van het Kanaal gewaarschuwd voor de ziekte van Kawasaki. De Britse NHS had aangegeven dat volgens hen deze ziekte “veroorzaakt kan worden door het coronavirus”.

Dit terwijl men toegaf niet 100% zeker te zijn omdat sommige van de kinderen die het opgelopen hebben niet positief getest zijn (voor het coronavirus). Virologisch en epidemiologisch onderzoek is aan de gang, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere Europese landen zoals Frankrijk, Italië, België...

Zoals we weten, kan de ziekte van Kawasaki gecompliceerd worden door myocarditis. In sommige gevallen was intensieve zorg nodig, maar tot nu toe was geen enkel geval fataal. In geval men de ziekte van Kawasaki en/of myocarditis vermoedt, is een Covid-19 test vereist.

Kortom, voorzichtigheid en gezond verstand zonder in de valkuil van obsessie te trappen.


Wat met de systematische contactmomenten en vaccinaties?

18-05-2020

Mazelen-bof-rubella primeert. Mag een leerling die in thuisisolatie zit, maar die niet ziek is, bij ons op het CLB uitgenodigd worden voor een vaccinatie?

 

Neen, we zijn strikt. Een leerling die ziek is wordt per definitie NIET gevaccineerd. We vragen dat leerlingen die zich ziek voelen thuisblijven en ook niet met een zieke begeleider tot bij ons komt. Een leerling die thuis in quarantaine zit omdat hij een hoog risico op besmetting gelopen heeft bij een contact met een besmet persoon, blijft OOK THUIS. Deze leerling mag sowieso niet naar school komen. Maar ook voor deze prioritaire vaccinatie gaan we deze leerling niet naar het centrum laten komen. We volgen hiermee de richtlijnen van ons CPBW-draaiboek. Als de quarantaine afgelopen is, kan de leerling nog altijd een afspraak krijgen om op het CLB gevaccineerd te worden.


08-05-2020

Kan de uitnodigings-tool in LARS 4 gebruikt worden om MBR vaccinaties te plannen?

 

NEEN, de uitnodigings-tool is gemaakt voor het systematisch contactmoment 1ste kleuters. Enkel de eerste kleuters zijn gekoppeld aan deze tool, je zal de leerlingen van het 5de leerjaar dus niet kunnen terugvinden. Als je met deze tool werkt, gebeurt er “achter de schermen” in LARS ook van alles dat met het systematisch contactmoment 1ste kleuters te maken heeft. Vb.: na het kiezen van een slot (datum en tijd) door de ouder zal LARS automatisch een 1ste kleuter activiteit aanmaken. Vb.: De mail die ouders automatisch ontvangen bevat informatie over het systematisch contactmoment 1ste kleuters.

Het is niet mogelijk om Lars “snel snel” aan te passen en een (tijdelijke) plannings-tool MBR vaccinatie te ontwikkelen, zo werkt LARS jammer genoeg niet.

 Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling van LARS 4, nu inzetten op ontwikkeling van een tijdelijke tool heeft tot gevolg dat er minder tijd en middelen kan gaan in de ontwikkeling en de aanpassing van permanenten delen in LARS 4.  

 


08-05-2020

Mogen we de leerlingen uit het 1ste leerjaar vaccineren en onderzoeken nu ze op school zijn?

 

Er is een prioritering opgemaakt: bovenaan deze prioritering staat schoolondersteuning, vaccinatie MBR en inhaalvaccinaties.

Daarna is er ook een prioritering gemaakt van de andere vaccinaties en van de systematische contactmomenten – het eerste leerjaar staat daarbij NIET vooraan – het lijkt uiteraard logisch omdat die kinderen toch op school zitten, maar we moeten zeker ook aan de leertijd denken. Als je al de andere prioriteringen hebt kunnen realiseren, met je team, MAG je het eerste leerjaar vaccineren en onderzoeken als dit ook voor de school mogelijk is. Maar in de prioritering staan het contactmoment van de 1ste kleuters en het derde leerjaar secundair onderwijs, boven dat van het eerste leerjaar. Zo is dat netoverstijgend afgeklopt.

 


08-05-2020

Hoe organiseren we de MBR-vaccinatie in het 5de leerjaar? In het draaiboek van onderwijs is er spraken van een groepsmoment in juni, wat betekent dit?

 

Op het sociaal overleg met onderwijs is er afgesproken dat scholen mee nadenken om de organisatie van de MBR vaccinatie op school mogelijk te maken. 

Onderwijs heeft gevraagd om dit vaccinatiemoment pas in te plannen vanaf juni, om zo de scholen wat tijd en ademruimte te geven.  

Hoé het CLB en de school dit organiseren is erg afhankelijk van situatie tot situatie.  Ga hierover in gesprek met de school, bekijk samen wat er mogelijk is. (beschikbaarheid van lokalen? organiseer je dit op afspraak (iedere leerling krijgt een uur)? Koppelt de school dit aan een dag waarop de leerlingen naar school komen om les te krijgen, taken op te halen/af te geven?) 

De draaiboeken van onderwijs en dat van het CLB (CPBW) geven handvaten om een risico-analyse temakenen een weloverwogen beslissing te nemen. 


19-03-2020

Hoe zit het met de vaccins die in onze koelkasten zitten?

 

Doordat de coronacrisis ons overvallen heeft, zullen er op dit moment in de meeste centra veel vaccins in de koelkasten zitten.

Vergeet zeker niet om de temperatuurstaat goed op te blijven volgen. Hopelijk is alles snel voorbij en kunnen we verder gaan met het vaccineren van onze leerlingen. Iets waar we altijd veel lof over krijgen van de overheid!

Op dit moment is het niet verboden om naar het werk te gaan voor zaken die niet van thuis uit kunnen gebeuren. Dat geldt zeker voor het controleren van de koelkasten (voor zover je geen controle op afstand kan doen). Het gaat om veel geld en om waardevol materiaal dat na de crisis ingezet moet kunnen worden om de vaccinatiegraad op punt te houden. Voor dit stuk vallen we dus onder de noemer van diensten die noodzakelijk zijn voor de volksgezondheid.

Het is ook voor de CLB-medewerkers op dit moment niet verboden om fysiek aanwezig te zijn op het centrum maar er wordt sterk aangedrongen om zoveel mogelijk thuis te werken.

Zorg dus voor goede afspraken rond het controleren van de temperatuurstaat van de medische koelkasten, maar doe dit volgens de duidelijke hygiënische voorschriften en vermijd fysiek contact met collega's.